สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ674.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ246.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,971.375,343.00-34.5 %0.0833.6453.6293.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,122.341,707.0045.3 %5.0719.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,942.909,636.003.1 %1.52,993.691,144.0461.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,288.462,039.0052.5 %5.0283.9681.7471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,916.48844.0082.8 %5.0486.3693.2380.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,696.84630.0083.0 %5.0311.4974.9975.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,795.59615.0083.8 %5.0312.85111.7664.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,109.30555.0086.5 %5.0255.1127.7489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,545.09758.0078.6 %5.0137.1963.2753.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,635.56573.0084.2 %5.0400.4045.8088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง4,015.00301.0092.5 %5.0299.1295.8168.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ10,197.82510.0095.0 %5.0275.716.0297.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,160.65592.0085.8 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,805.75101.0097.3 %5.0384.978.8897.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,035.195,510.36-81.5 %0.0605.45428.9329.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,942.341,617.0059.0 %5.01,042.84279.9073.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,685.273,127.8015.1 %5.01,274.70446.0965.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,375.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ208.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1031,220.5721,326.0031.7 %5.012,104.353,151.1074.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,027.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,967.572,354.0040.7 %5.0928.75174.2281.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,283.451,260.7244.8 %5.0554.87302.6645.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี13,850.1510,301.6625.6 %5.01,309.04706.8046.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,238.7917,193.01-53.0 %0.03,943.813,282.2516.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,537.12711.0072.0 %5.0453.3461.9086.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,750.55994.0063.9 %5.0586.4362.4189.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,486.724,185.16-20.0 %0.0852.68343.6159.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,107.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,423.141,632.65-14.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,242.642,771.0034.7 %5.01,213.99224.4581.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี13,940.297,890.0043.4 %5.01,822.4997.8994.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,746.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ193.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,331.622,527.0024.2 %5.0833.66321.0661.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,189.323,500.00-9.7 %0.0776.62249.8267.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,119.763,089.5839.7 %5.01,061.86500.6352.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,003.974,221.2715.6 %5.0719.5750.9992.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,822.742,139.4580.2 %5.0757.60275.5063.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี17,788.0718,329.01-3.0 %0.01,829.51401.5278.1 %5.0
รจก.ลพบุรี 71,404.6055,752.0021.9 %5.01,149.05611.0946.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,605.441,131.0056.6 %5.0529.41233.1156.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,255.011,520.1753.3 %5.0738.58107.8385.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,966.681,230.0058.5 %5.0681.54394.0442.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ5,689.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ205.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,166.427,355.12-76.5 %0.01,501.59700.2553.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี3,880.155,428.82-39.9 %0.0985.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 116,700.6114,947.6310.5 %5.01,243.74578.6053.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 230,262.2310,576.0065.1 %5.03,230.94616.3180.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,565.736,613.16-322.4 %0.0449.85609.06-35.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี118,245.45150,140.00-27.0 %0.02,036.451,908.236.3 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี12,907.779,154.9929.1 %5.0577.79277.7751.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ8,999.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ654.24ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,248.4225,098.0045.7 %5.0763.88895.47-17.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ24,280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ321.53ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,744.521,645.9840.0 %5.01,186.3925.9997.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ20,530.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,999.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,516.103,327.005.4 %2.5871.69182.6179.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,842.671,304.4854.1 %5.0624.49363.4241.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี20,809.5733,443.64-60.7 %0.03,637.0910,858.71-198.6 %0.0
รวม 556,761 465,920 0.00 % 60,552 33,169 0.00 %