สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,007.203,068.40-2.0 %0.01,488.45341.8277.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 660,983.285,504.0091.0 %5.0225.59360.05-59.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,428.08130.8096.2 %5.0566.49296.1247.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา59,468.5425,611.0056.9 %5.0204.29457.60-124.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา22,824.007,116.3068.8 %5.087.84176.89-101.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,657.0911,772.00-108.1 %0.01,403.22226.1083.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,062.842,434.7420.5 %5.0737.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,155.7546,827.42-72.4 %0.08,271.78168.1598.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 114,967.4624,260.31-62.1 %0.03,439.28734.0878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43721.0585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1356.2780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,179.07851.0079.6 %5.0525.2655.4089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,826.86551.0085.6 %5.0451.51101.3777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,573.66365.0089.8 %5.0388.7447.6287.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,962.80387.0090.2 %5.0278.9066.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,719.84444.0088.1 %5.0246.3856.0577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,708.45473.0087.2 %5.0338.3764.1581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,635.85523.0085.6 %5.0460.0174.6183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,696.48708.0080.8 %5.0283.0244.6584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,863.481,703.0065.0 %5.0420.46207.1050.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5377.9082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,637.24606.0083.3 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,631.65630.0082.7 %5.0313.59104.5066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,591.16346.0090.4 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,545.58293.0091.7 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,743.99355.0090.5 %5.0194.4947.5075.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,479.6112,993.17-53.2 %0.01,638.121,772.62-8.2 %0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11,152.8619,797.00-77.5 %0.02,171.17250.8088.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,510.1059,447.00-691.6 %0.02,058.45185.9891.0 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,976.6017,117.56-90.7 %0.01,422.85161.5088.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,693.327,987.83-371.7 %0.0844.59281.4566.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,612.049,324.68-22.5 %0.02,031.621,949.354.0 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,881.5712,909.00-87.6 %0.02,026.681,916.515.4 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,421.501,655.7069.5 %5.01,270.11423.8466.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา3,843.394,621.66-20.2 %0.0729.40752.34-3.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,754.074,147.5027.9 %5.01,545.11268.4082.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,807.094,273.7011.1 %5.0889.92332.9562.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1625,129.7252,514.99-109.0 %0.08,226.004,856.4041.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,505.871,410.0059.8 %5.01,291.52185.7585.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,285.582,994.008.9 %4.0813.70795.342.3 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,056.612,746.0032.3 %5.01,175.001,372.75-16.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,670.753,425.4026.7 %5.01,640.18922.4543.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,725.853,493.8026.1 %5.01,766.91649.7063.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา10,640.4311,435.67-7.5 %0.01,583.4563.2096.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,341.665,015.70-15.5 %0.01,963.860.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,291.092,827.00-23.4 %0.0572.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,447.402,894.2546.9 %5.01,669.441,794.75-7.5 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,820.602,785.8327.1 %5.01,042.47307.7470.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,537.091,792.4049.3 %5.01,273.461,216.134.5 %2.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,493.8024,940.49-42.6 %0.02,721.55840.7569.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 10,807.1011,414.53-5.6 %0.04,101.672,245.8045.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,807.659,334.00-60.7 %0.02,125.10584.2572.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,071.402,954.0027.4 %5.01,098.96245.1077.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,180.894,425.01-39.1 %0.01,025.83648.9036.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,585.8312,947.00-2.9 %0.04,649.991,066.7677.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,424.4510,604.997.2 %3.53,931.312,519.4035.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,747.5225,228.1533.2 %5.0492.19383.4122.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.060.8541.9231.1 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,361.21574.8057.8 %5.068.2879.37-16.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,737.251,438.0061.5 %5.0908.75119.3886.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,982.031,379.0053.8 %5.0699.62129.2081.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,627.913,584.001.2 %0.5832.74586.1529.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,873.628,662.24-26.0 %0.02,201.891,062.9251.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,033.611,624.3559.7 %5.0585.87144.5275.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,028.5212,718.15-26.8 %0.03,133.67259.9791.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,709.0115,749.0030.6 %5.02,649.42639.5575.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,497.742,199.6037.1 %5.0927.79295.7168.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,776.5710,083.00-167.0 %0.01,079.94273.6074.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ5,798.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ418.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,298.842,740.0036.3 %5.01,213.03323.9573.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,401.4413,296.00-202.1 %0.01,022.87171.3883.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา56,873.1323,591.8758.5 %5.0724.65420.6741.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา49,619.9320,440.0158.8 %5.0785.18362.9553.8 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา83,210.6369,263.0116.8 %5.01,374.34920.8733.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 50,338.39191,286.36-280.0 %0.01,022.64245.7676.0 %5.0
ทสญ.สงขลา 32,312.2318,608.1242.4 %5.0793.34588.6225.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา67,973.1379,763.99-17.3 %0.01,348.96609.8254.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,370.5513,127.408.7 %4.01,938.65363.7081.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,691.401,000.0062.8 %5.0585.53296.5149.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,471.052,406.4130.7 %5.0908.78368.8559.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา25,825.2422,089.1014.5 %5.01,686.28153.9090.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,928.211,385.0064.7 %5.011,808.11383.8096.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาไม่ครบ6,679.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ608.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,264.543,387.9320.6 %5.01,270.08468.3563.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,558.494,469.801.9 %0.5922.98505.1045.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,938.318,054.23-63.1 %0.01,003.88971.503.2 %1.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,951.617,047.00-42.3 %0.01,003.88141.0086.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)20,834.7215,471.7725.7 %5.064,790.47555.9099.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 133,962.769,695.2271.5 %5.01,008.03375.2562.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 237,691.8910,552.1372.0 %5.01,226.3285.5093.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 382,535.659,227.2088.8 %5.01,689.57560.6366.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา11,671.9212,054.00-3.3 %0.0460.55156.5066.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา15,386.0711,143.0427.6 %5.0360.37235.8534.6 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,781.2018,574.67-10.7 %0.0405.27382.955.5 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่37,746.5691,969.41-143.6 %0.0944.03922.752.3 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ30,887.6923,328.0024.5 %5.0877.72747.0814.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา98,990.3241,811.0057.8 %5.0918.79564.3038.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ5,816.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ633.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร32,180.0650,214.00-56.0 %0.0968.10437.0054.9 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา26,725.7937,401.00-39.9 %0.0918.43253.6572.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ22,476.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ665.32ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,658.9415,174.0048.8 %5.0767.32336.0256.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,133.811,551.5527.3 %5.01,299.7038.9097.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา16,570.9731,025.95-87.2 %0.02,312.112,499.45-8.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา8,045.6111,441.99-42.2 %0.02,280.341,274.7344.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา40,676.5625,379.7937.6 %5.01,008.48513.2349.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,800.60950.0075.0 %5.01,191.75186.4484.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,807.423,575.556.1 %3.0664.14450.6932.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,311.984,407.0017.0 %5.01,793.70248.9086.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,770.655,492.99-45.7 %0.01,420.26210.8585.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,644.471,797.0032.0 %5.0487.7532.9193.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,785.52710.0074.5 %5.0623.56288.8053.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 943,565.6737,386.0014.2 %5.07,406.246,521.0012.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา23,798.6736,663.64-54.1 %0.03,239.736,419.29-98.1 %0.0
รวม 1,617,194 1,531,383 5.31 % 227,642 68,999 69.69 %