สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,783.24894.0049.9 %5.0392.65119.7069.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล29,995.4112,614.6057.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,865.614,038.18-40.9 %0.0506.75172.9065.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,139.631,015.0367.7 %5.0433.0357.0886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,962.136,290.8621.0 %5.01,818.85686.8562.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,717.4041.0098.9 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,566.87529.0085.2 %5.0167.7872.2057.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,612.73531.0085.3 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,054.10438.0089.2 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,681.87636.0082.7 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,946.27409.0089.6 %5.0336.6376.0077.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,496.667,875.7031.5 %5.0840.74228.0072.9 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,277.374,190.002.0 %1.0510.07202.3560.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,311.501,597.0051.8 %5.0696.91416.1040.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,642.281,355.4048.7 %5.0411.67162.4560.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,786.282,159.0054.9 %5.01,305.42902.5030.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,784.221,420.0049.0 %5.0563.80201.6064.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,035.771,335.0056.0 %5.0525.77474.009.8 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,591.061,679.0035.2 %5.0392.65197.6049.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,131.523,722.009.9 %4.5922.52300.2067.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,045.791,695.0058.1 %5.0982.15273.6072.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,074.371,222.0060.3 %5.0601.83270.7555.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,211.3410,571.52-151.0 %0.0979.28480.7050.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,300.631,937.0041.3 %5.0677.89209.9569.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,122.83541.0074.5 %5.045.0451.75-14.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล2,859.44776.0072.9 %5.0601.830.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,911.091,064.0063.5 %5.0525.77182.2065.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,717.323,794.40-2.1 %0.0715.93146.3079.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,473.9912,515.58-128.6 %0.01,248.371,119.3010.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,313.872,153.0050.1 %5.01,058.21499.5552.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,167.601,060.0066.5 %5.0639.86304.9552.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,187.528,850.00-23.1 %0.01,153.2981.2293.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,749.731,309.0087.8 %5.0582.81140.7175.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,497.242,352.0032.7 %5.0772.97412.8646.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,944.151,447.0050.9 %5.0544.78284.9947.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,164.111,358.0057.1 %5.0624.05221.9564.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,527.371,609.0054.4 %5.0487.7344.4390.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล10,892.987,468.0131.4 %5.0348.45301.3613.5 %5.0
รจจ.สตูล 31,669.2235,807.00-13.1 %0.0630.02353.2243.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,485.19444.0082.1 %5.0354.62159.6055.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,031.371,381.0054.4 %5.0563.80407.5527.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,920.061,487.0049.1 %5.0430.69204.2552.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,438.754,145.386.6 %3.0677.89150.1077.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,284.142,178.0049.2 %5.0620.85195.6068.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,266.762,882.0045.3 %5.0770.65689.6510.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล15,940.067,765.7751.3 %5.01,267.45345.8072.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,210.673,566.9915.3 %5.0327.45325.290.7 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,688.0136,930.0029.9 %5.0990.27617.5537.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล22,901.8715,662.5731.6 %5.0633.631,007.00-58.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู37,159.4918,717.0049.6 %5.0612.06278.1954.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,790.9312,269.35-25.3 %0.01,379.00784.2043.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,169.181,581.2050.1 %5.0620.85329.9846.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,587.63459.0082.3 %5.0354.62142.5059.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล32,773.238,904.9872.8 %5.02,486.513,988.94-60.4 %0.0
รวม 423,860 268,674 36.61 % 36,085 19,561 45.79 %