สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,359.63672.0071.5 %5.0399.31114.6671.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,409.425,241.3037.7 %5.0125.16150.43-20.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,133.907,303.1161.8 %5.071.29193.42-171.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,797.271,124.0059.8 %5.0627.49240.3561.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,119.972,320.0025.6 %5.0615.6542.1893.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,817.773,707.2665.7 %5.02,357.93739.1068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,872.461,269.0078.4 %5.0284.0597.3865.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,647.61846.0076.8 %5.0237.47102.3656.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,777.28720.0080.9 %5.0334.4398.3970.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,028.85539.0086.6 %5.0255.07103.3059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,535.85321.0090.9 %5.0253.01102.8959.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,559.82302.0091.5 %5.0314.7486.1572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,562.52223.0093.7 %5.0282.8542.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,542.39474.0086.6 %5.0317.3689.4971.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,529.30285.0091.9 %5.0158.8011.0593.0 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,780.024,496.4058.3 %5.0732.73260.3064.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,502.362,822.3437.3 %5.01,197.97235.6080.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,701.652,125.0021.3 %5.0532.4187.0883.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,844.501,891.0050.8 %5.01,026.81795.6322.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,160.451,021.0075.5 %5.0666.21297.3555.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,425.731,694.0050.6 %5.0741.58258.0065.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,991.561,512.0062.1 %5.01,178.95677.1542.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,732.362,357.00-36.1 %0.0454.13195.7056.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,036.812,763.4845.1 %5.01,235.981,058.3014.4 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,252.273,418.94-5.1 %0.0798.6388.3588.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,399.9910,946.91-47.9 %0.01,654.35590.9064.3 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง158,626.20151,973.024.2 %2.0472.63360.2523.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,007.642,283.0024.1 %5.0665.521.8599.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,263.225,681.92-8.0 %0.03,417.76665.1980.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,496.283,520.0021.7 %5.073.7192.30-25.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,812.82369.0086.9 %5.0703.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,708.211,166.0056.9 %5.0589.45119.7979.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,347.793,152.005.8 %2.5798.62408.2548.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,966.4719,854.83-232.8 %0.04,221.132,049.0051.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,705.853,842.0018.4 %5.01,350.09267.0880.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,111.451,117.0078.1 %5.0760.60262.7865.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,603.8611,804.25-22.9 %0.01,464.87107.3592.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง3,982.221,981.0050.3 %5.01,045.82793.2524.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,817.713,786.000.8 %0.5950.76635.5033.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,211.801,598.0050.2 %5.0760.58213.7571.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,998.622,280.0043.0 %5.01,026.82414.0059.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,054.153,604.00-18.0 %0.0608.4759.7890.2 %5.0
สพ.ตรัง11,479.029,870.0014.0 %5.0945.17407.5956.9 %5.0
รจจ.ตรัง 145,585.3859,558.0059.1 %5.01,028.48849.4017.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,544.66677.0073.4 %5.0456.34137.7569.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,715.102,407.0035.2 %5.0912.73270.7570.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,719.37892.0067.2 %5.0551.42238.4556.8 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,192.795,118.00-22.1 %0.0969.76403.7558.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,070.321,432.0053.4 %5.0431.21428.450.6 %0.5
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,404.764,617.60-4.8 %0.0760.58464.5538.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง36,577.782,600.4992.9 %5.0709.95285.0059.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 113,340.1411,649.9912.7 %5.01,230.56483.0060.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 228,088.719,937.2564.6 %5.01,355.82494.0063.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่12,998.548,584.8734.0 %5.02,419.19723.6370.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,472.274,201.7435.1 %5.0313.77883.50-181.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง73,098.1161,351.0016.1 %5.01,317.61695.9047.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,538.4222,338.99-14.3 %0.0641.97198.5569.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,865.0218,930.39-6.0 %0.0667.37358.5546.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,174.2715,044.590.9 %0.5570.95106.4081.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ18,643.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ435.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,429.685,327.0065.5 %5.0621.83369.5540.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด51,905.0929,688.0042.8 %5.0758.60360.5852.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,659.6414,424.00-49.3 %0.01,773.591,050.5040.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,093.9221,737.0138.1 %5.0712.11139.5580.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,887.282,302.0040.8 %5.0893.70624.0030.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,436.46760.0068.8 %5.0475.36124.7973.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง28,316.6310,365.0063.4 %5.03,634.827,137.72-96.4 %0.0
รวม 903,829 602,221 33.37 % 59,918 30,445 49.19 %