สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,463.401,016.0058.8 %5.0352.0849.0586.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง10,656.601,518.6385.7 %5.062.7187.68-39.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,210.022,100.0034.6 %5.0634.89212.8066.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,462.871,388.0059.9 %5.0542.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง11,098.037,942.0228.4 %5.02,310.74854.2063.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,692.67473.0087.2 %5.0328.4335.1789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,846.61440.0088.6 %5.0243.8535.2985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,540.12366.0089.7 %5.0228.551.9099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,419.65447.0086.9 %5.0241.2866.1872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,789.09257.0093.2 %5.0383.9685.6677.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,548.10244.0093.1 %5.0282.4686.8169.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,511.94246.0093.0 %5.0126.8266.9547.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,540.27397.0088.8 %5.0185.1171.8761.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,964.815,198.96-4.7 %0.0905.48385.7057.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,424.75800.0067.0 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,935.412,453.0050.3 %5.0809.44482.1340.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง2,938.161,522.0048.2 %5.0446.86337.4224.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,519.241,284.0063.5 %5.0694.36454.7534.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,648.992,240.0038.6 %5.0903.561,021.25-13.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,951.892,829.00-44.9 %0.0476.86261.5645.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,658.233,587.0023.0 %5.01,359.92900.0233.8 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง3,618.342,933.0018.9 %5.0493.62301.3239.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,447.8010,101.7724.9 %5.01,207.81225.6181.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,500.702,918.4016.6 %5.0751.43299.2560.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,800.32940.0047.8 %5.045.5499.18-117.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,789.11289.0089.6 %5.0447.1633.2592.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,028.431,035.0065.8 %5.0504.21484.024.0 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,261.702,450.4524.9 %5.0713.39455.0536.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง15,605.8229,899.00-91.6 %0.01,169.781,151.311.6 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,703.743,374.0040.8 %5.01,436.69403.8871.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง3,690.002,065.0044.0 %5.0580.65201.0665.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,487.957,083.60-29.1 %0.01,207.8065.6194.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,564.21644.0081.9 %5.0865.5376.0091.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,330.232,582.0022.5 %5.0751.43631.6315.9 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,695.102,642.0028.5 %5.0525.040.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,598.842,042.0055.6 %5.0960.61113.7488.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,790.374,353.9424.8 %5.0675.3720.1397.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,798.792,064.0080.9 %5.02,843.38541.4081.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 49,470.8328,934.5741.5 %5.0846.21371.2956.1 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,990.7412,792.17-60.1 %0.0400.20460.90-15.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,451.89889.0063.7 %5.0390.1360.0084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,657.78650.7075.5 %5.0537.5359.8588.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,514.974,303.334.7 %2.0846.5176.2991.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,208.33639.0080.1 %5.0618.31128.2579.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 154,233.949,254.9782.9 %5.01,068.46256.5076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 218,850.907,975.5857.7 %5.01,168.47181.9584.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,369.633,508.3087.6 %5.0311.37292.046.2 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง82,346.4987,852.00-6.7 %0.01,491.32420.3871.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,716.7617,311.0032.7 %5.0689.30166.5075.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง164,753.4815,899.6190.3 %5.03,376.001,120.5066.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง15,049.5211,701.2422.2 %5.0576.9290.0584.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,055.55243.3797.8 %5.0492.91585.17-18.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 35,399.6217,561.0050.4 %5.0552.01392.2928.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,421.1916,794.00-61.2 %0.01,794.721,650.318.0 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,262.892,338.5028.3 %5.0668.29455.4831.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,580.441,061.0058.9 %5.0481.7982.5082.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง19,510.3417,843.008.5 %4.05,292.443,700.0030.1 %5.0
รวม 724,378 371,718 48.68 % 48,702 21,540 55.77 %