สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,582.19300.0088.4 %5.0369.29140.6361.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,333.888,792.9034.1 %5.075.1669.557.5 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,994.215,019.42-67.6 %0.0559.45116.3079.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,085.512,014.0034.7 %5.0559.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,355.9812,541.4043.9 %5.02,575.16389.5084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,406.821,186.0073.1 %5.0211.2050.3576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,618.23326.0091.0 %5.0257.44170.0533.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,861.77565.0085.4 %5.0169.3432.3080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,765.30632.0083.2 %5.0198.0488.3555.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,620.17426.0088.2 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,574.87383.0089.3 %5.0168.7085.5049.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,613.34338.0090.6 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,591.88266.0092.6 %5.0190.5393.1051.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,670.60453.0087.7 %5.0195.99120.6538.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,495.26173.0095.1 %5.0233.41180.5022.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,799.96345.0090.9 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,495.99263.0092.5 %5.0250.21142.5043.0 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,883.894,664.59-20.1 %0.0551.50133.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี4,225.131,778.0057.9 %5.0654.55244.1562.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,790.451,004.0064.0 %5.0392.42242.2538.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,969.051,120.0077.5 %5.01,339.12617.5053.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,999.83123.0095.9 %5.0540.45361.9533.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,110.86877.0071.8 %5.0578.48683.05-18.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,055.491,686.0058.4 %5.0787.64668.4115.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,355.072,539.4224.3 %5.0516.060.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,892.224,121.5415.8 %5.01,301.09774.2540.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,323.302,104.0536.7 %5.0673.55224.0466.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี15,200.1210,951.0028.0 %5.01,605.35281.2882.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,867.542,958.8023.5 %5.0901.740.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,834.041,203.0034.4 %5.038.8553.30-37.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,128.791,000.0068.0 %5.0597.500.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,828.53880.0068.9 %5.0426.38143.4566.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี6,720.493,625.5646.1 %5.0730.61430.9541.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,084.49706.0090.0 %5.01,890.593,627.45-91.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี6,635.474,098.0038.2 %5.01,377.14693.5049.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,543.761,260.0072.3 %5.0806.68467.2442.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี9,093.965,388.3640.7 %5.01,795.5169.0096.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,746.021,994.0081.4 %5.0540.44139.6574.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,806.761,360.0064.3 %5.0844.71570.0032.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,633.611,360.0084.2 %5.0996.8287.4091.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,360.371,916.0056.1 %5.0863.16357.2058.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,759.261,918.0030.5 %5.0426.3699.7576.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี25,568.3011,642.6254.5 %5.0486.35270.4644.4 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี64,772.1853,663.0017.2 %5.0900.37739.7517.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,111.952,314.0025.6 %5.0540.44357.2133.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,474.333,014.1132.6 %5.0920.77196.2678.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,450.711,316.7061.8 %5.0635.52136.8078.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,581.846,673.2547.0 %5.01,225.03388.5568.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,958.811,516.0061.7 %5.0939.79295.4568.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี3,973.50583.3985.3 %5.0939.79538.1542.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,824.032,446.1364.2 %5.01,047.93287.9772.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 346,815.768,080.8182.7 %5.0720.71603.2816.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 175,214.339,369.7287.5 %5.0721.57493.0531.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 229,974.3911,742.5960.8 %5.0850.97611.3428.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,084.453,829.0937.1 %5.0441.99338.8923.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี53,435.9938,287.0128.3 %5.01,008.901,228.35-21.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี81,998.8827,285.0066.7 %5.0696.22622.2510.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี57,880.8131,052.0046.4 %5.0581.58343.9040.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี73,777.4722,831.2669.1 %5.0654.56552.6515.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี52,230.3412,768.0075.6 %5.0575.96932.00-61.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี93,018.8425,551.9972.5 %5.0630.180.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,113.4213,670.45-4.2 %0.01,407.251,488.08-5.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,047.062,162.8029.0 %5.0559.45395.2029.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,489.95763.0069.4 %5.0331.26258.1722.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,798.6310,272.0077.6 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 981,310 395,495 59.70 % 51,487 35,587 30.88 %