สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,711.89165.0095.6 %5.0463.62254.7545.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา69,847.3232,610.1753.3 %5.01,044.04212.9579.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,866.358,223.0064.0 %5.0403.95125.5168.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)59,090.0111,962.1679.8 %5.01,003.80693.6830.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,998.371,703.0043.2 %5.0596.73211.4564.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา2,420.27740.0069.4 %5.0451.330.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,041.0911,697.7149.2 %5.01,548.58495.7568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,598.98577.0084.0 %5.0172.92147.2514.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,619.22667.0081.6 %5.0201.35109.2545.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,564.29269.0092.5 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,575.06487.0086.4 %5.0258.15138.7046.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,540.83247.0093.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,757.95596.0084.1 %5.0262.3053.2079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0463.62132.0571.5 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,889.207,378.5017.0 %5.0922.30245.7073.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,087.522,842.747.9 %3.5610.14449.3526.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13164.3548.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,894.801,861.0062.0 %5.01,431.071,444.95-1.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,192.251,537.0051.9 %5.0595.33234.6560.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,110.65655.4078.9 %5.0653.78377.3242.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา5,014.863,096.0038.3 %5.01,025.79847.4017.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,582.426,884.00-4.6 %0.01,467.63229.1284.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,356.583,319.0823.8 %5.01,262.291,266.39-0.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,050.641,961.0035.7 %5.0634.76215.3966.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,836.1913,388.613.2 %1.51,376.39291.0978.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,939.692,710.0031.2 %5.0996.0783.8991.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.3942.4415.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,512.58470.0081.3 %5.0463.6258.7987.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,911.06358.0087.7 %5.0577.71228.1760.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,599.163,445.004.3 %2.0843.94337.2560.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,597.3013,427.00-192.1 %0.01,224.26566.5053.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,216.974,545.0059.5 %5.02,555.38824.6767.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,535.931,672.0052.7 %5.0881.979,348.00-959.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,943.267,888.10-32.7 %0.01,189.1356.7995.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,077.951,534.0086.2 %5.0691.81326.1952.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,627.164,301.44-18.6 %0.0862.95362.4558.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,120.111,869.0063.5 %5.0767.92148.8480.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,585.232,038.8863.5 %5.0977.05357.0063.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,844.432,853.60-0.3 %0.0520.6765.6887.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,988.563,306.0066.9 %5.0645.79527.9818.2 %5.0
รจก.ยะลา 44,590.5652,189.32-17.0 %0.0938.83181.5080.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,251.664,661.26-9.6 %0.0558.70760.00-36.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,580.582,319.0035.2 %5.0618.9173.1588.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,011.711,750.0041.9 %5.0459.23175.7561.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,903.934,703.22-20.5 %0.0920.00352.4561.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,459.52954.0078.6 %5.01,212.01240.6680.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,186.804,716.00-12.6 %0.01,072.13930.2813.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,549.583,971.8865.6 %5.0420.8149.7688.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 170,393.0818,241.9174.1 %5.0989.55562.4243.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 222,806.708,658.8462.0 %5.01,127.71167.0585.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต315,457.962,504.2083.8 %5.01,656.83403.4675.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 290,520.194,552.9995.0 %5.0452.62514.90-13.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา62,463.9458,411.006.5 %3.01,265.88497.8060.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา26,758.0328,771.00-7.5 %0.0651.42129.6680.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,690.9317,400.9911.6 %5.0613.47584.084.8 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน44,640.4414,856.0066.7 %5.0649.55248.0061.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง39,375.6319,385.0050.8 %5.0957.95422.7555.9 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา15,433.2116,160.58-4.7 %0.01,700.99402.0076.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา34,866.1441,810.00-19.9 %0.0946.24790.4216.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,889.923,688.005.2 %2.5786.89402.7948.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,884.97160.0094.5 %5.0482.63323.9532.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา84,817.0118,206.9978.5 %5.020,115.228,477.3957.9 %5.0
รวม 951,679 491,358 48.37 % 69,260 38,509 44.40 %