สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,008.68688.0077.1 %5.0443.21279.0637.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,616.0121,175.02-82.3 %0.066.19107.10-61.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,834.958,028.5049.3 %5.098.13202.40-106.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,351.075,209.14-55.4 %0.0538.3096.9082.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,058.081,831.0040.1 %5.0369.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,227.3910,506.00-2.7 %0.02,611.03905.3565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,677.18620.0083.1 %5.0186.63128.6331.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,917.15261.0093.3 %5.0181.41121.1833.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,859.3113.0099.7 %5.0160.3842.4573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,665.76405.0092.9 %5.0201.2243.0378.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,681.38382.0089.6 %5.0286.04115.4659.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,864.37517.0086.6 %5.0313.16113.5063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,633.63386.0089.4 %5.0343.7483.9475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,422.6324.0099.3 %5.0342.5584.5275.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,233.32980.0076.9 %5.0406.63101.8075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,733.61461.0087.7 %5.0252.0086.9465.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ973.7913.0098.7 %5.0222.4959.8573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,822.85286.0092.5 %5.0187.70104.2644.5 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,207.3918,505.06-101.0 %0.01,101.67416.1862.2 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,725.2611,282.80-16.0 %0.0739.101.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,567.766,514.29-82.6 %0.0842.54424.6549.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,672.631.00100.0 %5.0333.22277.4016.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,646.411,420.0046.3 %5.0440.77110.2075.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,636.29876.0066.8 %5.0500.83393.0021.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,806.641,241.9955.7 %5.0519.22373.5928.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,228.621,206.0062.6 %5.0709.43510.1528.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,412.651,031.6069.8 %5.0705.17747.65-6.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,279.442,307.0046.1 %5.01,051.72485.1953.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,042.523,329.74-63.0 %0.0491.410.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,163.832,220.0046.7 %5.01,089.76893.3618.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,316.201,591.5052.0 %5.0747.46199.3173.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ16,670.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ588.05ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส88,300.31102,124.55-15.7 %0.0644.29272.6057.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,366.222,255.0033.0 %5.0766.48348.0454.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,408.004,948.0056.6 %5.071.9286.45-20.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ618.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ42.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,669.812,044.0023.4 %5.0481.2457.0088.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,340.603,133.8087.6 %5.09,818.10108.1798.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,222.3220,316.40-33.5 %0.03,504.783,520.02-0.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,187.604,698.599.4 %4.51,508.101,723.30-14.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,768.791,725.0063.8 %5.0842.56212.0174.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,028.637,740.00-53.9 %0.01,250.85152.3287.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,749.071,170.0084.9 %5.0709.43327.7553.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,352.524,434.00-1.9 %0.0956.64525.3545.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,917.821,872.0052.2 %5.0785.50366.8853.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,755.301,442.0069.7 %5.01,298.93242.2381.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,834.522,342.0017.4 %5.0538.2971.1486.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,212.038,016.0034.4 %5.0530.86388.2726.9 %5.0
รจจ.นราธิวาส 45,048.2232,599.2627.6 %5.0822.45130.6984.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,021.532,183.0027.8 %5.0614.3552.1891.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,413.094,333.001.8 %0.51,127.78275.5075.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,857.002,516.0011.9 %5.0595.34142.5076.1 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,001.285,037.5416.1 %5.01,260.87589.2353.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,527.062,298.0049.2 %5.01,279.91213.5083.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,696.815,432.11-15.7 %0.0975.66949.002.7 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1102,974.9911,889.9488.5 %5.01,200.49432.8063.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 229,273.2310,905.8362.7 %5.01,851.18848.3554.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 311,695.059,536.4818.5 %5.0966.82540.5544.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส68,458.687,478.4489.1 %5.02,572.93530.6379.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,343.853,548.00-164.0 %0.0299.79377.57-25.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,730.1610,950.1160.5 %5.0776.27570.9026.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก98,006.8919,423.4080.2 %5.0864.72854.641.2 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,291.5114,393.82-17.1 %0.01,907.181,738.558.8 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,214.482,164.6032.7 %5.0690.42426.2638.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,582.532,016.0021.9 %5.0481.25298.8637.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส55,457.9116,145.9970.9 %5.06,727.696,256.707.0 %3.5
รวม 825,995 434,426 47.41 % 65,206 31,141 52.24 %