สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,664.96263.0090.1 %5.0399.96239.9540.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 14,537.518,288.5143.0 %5.098.07169.89-73.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,060.74416.0086.4 %5.0571.1024.1495.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,158.231,489.0052.9 %5.0609.1397.8083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ13,267.916,776.0048.9 %5.01,293.71836.8035.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,954.25534.0086.5 %5.0220.7665.7870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,152.271.00100.0 %5.0418.9747.7388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,968.25446.0088.8 %5.0251.3168.5972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,728.54410.0089.0 %5.0393.05140.3964.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,134.58553.0086.6 %5.0411.6451.5087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,982.12817.0079.5 %5.0258.0841.9683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,922.63361.0090.8 %5.0338.9253.5784.2 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬไม่ครบ7,292.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ239.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,645.694,286.557.7 %3.5875.36510.1541.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,714.24706.0074.0 %5.0418.97288.8031.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,336.662,014.0039.6 %5.0856.34198.2176.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,116.51675.0078.3 %5.0590.12331.5543.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,574.65653.0074.6 %5.0457.01240.0847.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ5,050.31933.0081.5 %5.01,369.771,129.2817.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,516.051,091.9028.0 %5.0381.97209.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,336.983,225.8125.6 %5.01,084.53394.5763.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,365.722,321.0031.0 %5.0685.202.8599.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ3,897.117,318.50-87.8 %0.0856.34288.1966.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,298.871,267.0061.6 %5.0666.18221.4566.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,288.51992.0069.8 %5.0666.1899.7485.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,698.25562.0079.2 %5.0514.05251.9351.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,287.053,500.00-6.5 %0.0647.17303.7953.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ14,662.581.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ4,393.921.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,447.782,868.0047.4 %5.01,521.90261.2582.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ3,977.2132.0099.2 %5.0514.05208.5559.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,272.402,260.0030.9 %5.0647.17846.82-30.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,689.535,561.00-50.7 %0.0837.33332.6560.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,727.341,159.0068.9 %5.0837.331,187.50-41.8 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,845.121,289.0054.7 %5.0476.02115.6175.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,778.303,339.0069.0 %5.0685.20481.7329.7 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 38,598.2234,438.5110.8 %5.0773.40555.1428.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,677.11863.0076.5 %5.0437.9972.5183.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,664.562,330.7036.4 %5.0609.13245.5059.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,115.231,213.0076.3 %5.01,407.81129.7190.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,223.772,754.0014.6 %5.0628.15417.4233.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,968.341,184.0270.2 %5.0932.41306.8567.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,258.112,397.2826.4 %5.0647.17175.9972.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ60,927.7313,271.2278.2 %5.01,642.671,335.8518.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,181.623,900.5945.7 %5.0296.75334.40-12.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ2,858.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ9,195.6815,230.00-65.6 %0.01,513.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,517.081,181.0066.4 %5.0628.15292.5453.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,767.87619.0077.6 %5.0437.99330.4424.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ15,798.906,296.9960.1 %5.03,759.062,748.9926.9 %5.0
รวม 325,347 152,090 53.25 % 39,197 16,689 57.42 %