สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี523.77726.00-38.6 %0.0180.8956.6868.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,719.853,867.00-4.0 %0.0439.8876.0082.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,906.311,362.0053.1 %5.0439.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,888.225,200.5824.5 %5.01,599.89536.1166.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี3,865.62951.0075.4 %5.0195.2456.0571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,497.12863.0075.3 %5.0196.5162.6768.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,576.30578.0083.8 %5.0172.5955.1068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,600.42644.0082.1 %5.0176.6350.2671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,891.95561.0085.6 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,601.97475.0086.8 %5.0145.6447.5067.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,142.912,017.0035.8 %5.0558.18501.1310.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,827.932,058.0046.2 %5.0740.80679.878.2 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,829.131,314.0053.6 %5.0458.93295.5035.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,606.641.00100.0 %5.0325.810.9599.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,224.322,222.4847.4 %5.0798.67462.1742.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,583.873,030.25-91.3 %0.0350.00132.2562.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,923.512,443.0037.7 %5.0915.28573.8037.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี10,997.927,492.4331.9 %5.01,257.56109.4291.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,102.831,728.0044.3 %5.0534.99396.8125.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,703.72556.0079.4 %5.0477.940.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,862.741,376.0051.9 %5.0344.8397.8171.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,230.722,589.0019.9 %5.0530.5745.4491.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,657.415,308.07-14.0 %0.01,067.402,158.90-102.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,711.444,604.0019.4 %5.01,428.74645.6054.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,208.692,575.0019.7 %5.0418.35185.4555.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี8,006.537,165.1810.5 %5.01,200.5555.7895.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,592.081,339.0087.4 %5.0386.84269.8330.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,341.792,897.3913.3 %5.0630.07292.6153.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,443.011,871.00-29.7 %0.0601.61341.0543.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,265.791,255.210.8 %0.5573.02204.7964.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,119.143,581.7413.0 %5.0401.8446.2088.5 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,076.131,717.0044.2 %5.0515.97107.7579.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 45,390.8442,450.586.5 %3.0633.74778.25-22.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,473.251,032.0058.3 %5.0268.77101.1162.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,364.111,753.0047.9 %5.0496.96173.7965.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,047.261,085.0064.4 %5.0297.0297.0967.3 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,645.282,567.2229.6 %5.0668.10242.0963.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,384.313,329.5924.1 %5.0573.020.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,413.343,567.0051.9 %5.02,265.450.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี10,893.536,639.7939.0 %5.0765.30415.8945.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)29,242.004,991.3782.9 %5.02,502.07341.7986.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,614.023,073.00-17.6 %0.0218.38590.04-170.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี44,832.974,164.3090.7 %5.0877.03336.1061.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 231,576.4512,392.0060.8 %5.0478.30553.31-15.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี72,228.3228,597.9960.4 %5.0416.832,089.43-401.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี16,364.6224,424.00-49.2 %0.0363.951,424.54-291.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี32,350.5513,900.0057.0 %5.0349.591,007.32-188.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,751.389,809.008.8 %4.01,013.891,115.53-10.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 2,851.221,624.0043.0 %5.0463.07425.508.1 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี579.75728.00-25.6 %0.0287.78286.480.5 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,077.147,089.7180.3 %5.02,555.585,645.97-120.9 %0.0
รวม 486,610 247,586 49.12 % 33,715 24,238 28.11 %