สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,818.61630.0077.6 %5.0183.63139.6723.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,287.887,072.5046.8 %5.0123.9912.1090.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,634.442,573.0029.2 %5.0563.42101.9981.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,260.791,920.0041.1 %5.0582.4042.8792.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,210.436,091.0033.9 %5.02,160.73457.0078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,625.02302.0091.7 %5.0206.02120.5041.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,331.00608.0086.0 %5.0190.8790.6152.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,604.72448.0087.6 %5.0172.73129.4825.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,476.32699.0084.4 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,759.43836.0077.8 %5.0318.0156.6282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,339.07123.0090.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,039.443,888.003.7 %1.5811.88665.3118.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,300.55617.0073.2 %5.0335.64112.9866.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,852.931,500.0061.1 %5.0867.68501.8842.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,311.773,353.49-1.3 %0.0730.87124.2683.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1242,303.4415,135.9264.2 %5.017,542.653,325.0081.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,852.182,242.0021.4 %5.0506.34370.5026.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,233.823,426.0034.5 %5.01,438.151,033.4228.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท29,198.561,377.8195.3 %5.01,526.88126.4491.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท5,190.313,513.5332.3 %5.01,256.6840.8196.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,894.473,772.00-99.1 %0.0440.100.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,675.232,818.0039.7 %5.01,206.25672.9044.2 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,010.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ154.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,712.821,926.8948.1 %5.01,351.43411.2269.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,911.631,950.7260.3 %5.0981.77195.4380.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,577.02356.0090.0 %5.0810.55208.5274.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท5,654.291,158.0079.5 %5.0563.420.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,632.46595.0077.4 %5.0411.29141.5565.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,499.903,327.294.9 %2.0772.59330.7457.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท4,981.974,980.000.0 %0.51,152.91295.9874.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,127.733,005.0075.2 %5.01,152.92667.8542.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ82.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,713.297,888.71-67.4 %0.01,076.8564.3194.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,036.112,795.0074.7 %5.0677.51152.0077.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,517.302,879.4036.3 %5.0715.52116.6283.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,811.225,574.00-46.3 %0.0810.60346.8157.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,861.612,467.0013.8 %5.0487.3640.6091.7 %5.0
สพ.ชัยนาท10,676.381,093.0089.8 %5.0544.40153.4171.8 %5.0
รจจ.ชัยนาท 37,604.6628,619.8223.9 %5.0570.37430.4924.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,679.052,902.00-8.3 %0.0430.310.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,216.262,379.0026.0 %5.0654.26294.5055.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,738.331,856.0032.2 %5.0449.32159.2464.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท3,748.294,355.40-16.2 %0.0810.63202.0875.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,137.941,498.0052.3 %5.0582.44220.5762.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,990.263,173.45-6.1 %0.0487.35190.2361.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท258,282.647,569.5597.1 %5.01,261.77343.0372.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท72,233.9787,272.00-20.8 %0.01,294.55106.9891.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท164,894.4125,175.0084.7 %5.03,348.32945.9571.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,091.461,149.0085.8 %5.01,310.161,185.929.5 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,379.13893.4173.6 %5.0620.47288.2353.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,359.851,149.0073.6 %5.0296.49387.41-30.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ4,740.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,804.90ประเมินไม่ได้0.0
รวม 804,270 270,934 66.31 % 55,050 16,008 70.92 %