สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,892.7126.0099.1 %5.0433.37108.7174.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,261.133,822.9610.3 %5.0700.9293.0286.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,928.021,532.0047.7 %5.0566.5153.5190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี21,985.1618,032.6018.0 %5.04,085.82648.5284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,922.912,460.0064.5 %5.0241.7065.7972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,015.57787.0080.4 %5.0362.5448.9286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,481.681,157.0074.2 %5.0214.6581.0562.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,255.691,136.0073.3 %5.0227.2746.6879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,852.15604.0084.3 %5.0267.2939.5985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,924.60833.0078.8 %5.0186.3138.8179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,677.99627.0083.0 %5.0316.8240.9387.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,921.62591.0084.9 %5.0120.3843.7063.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,878.651,178.0069.6 %5.0158.7257.6763.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,843.25330.0091.4 %5.0191.7735.4981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,904.54341.0091.3 %5.0194.7439.6579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,837.09303.0092.1 %5.0294.6664.6178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,763.951,165.0069.0 %5.0125.1561.4650.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,140.713,495.0332.0 %5.01,214.37757.1237.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี3,862.412,310.0040.2 %5.0908.80308.1866.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,458.661,320.0070.4 %5.0585.53205.9264.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,010.12660.0078.1 %5.0528.51208.3660.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,875.422,059.0046.9 %5.0832.721,188.84-42.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,061.922,521.44-22.3 %0.0414.76360.4713.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,114.602,405.0053.0 %5.01,346.13930.9530.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,677.272,263.0038.5 %5.0775.65422.2045.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,974.7214,696.00-47.3 %0.01,365.22617.2154.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,450.377,053.0825.4 %5.02,746.85209.0092.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,375.841,011.2276.9 %5.01,421.91278.2080.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,432.741,530.0055.4 %5.0851.73144.3583.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,346.343,381.9563.8 %5.03,775.73795.0078.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,039.048,315.74-18.1 %0.02,175.9966.5096.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,439.93930.0079.1 %5.0464.9859.7987.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,014.481,539.2048.9 %5.0509.43181.8464.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,628.0871.0098.0 %5.0756.72272.4664.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,766.188,198.906.5 %3.01,207.251,014.5016.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี8,595.412,173.9174.7 %5.01,479.25342.0076.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,865.801,637.8157.6 %5.0571.46175.6969.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี11,964.939,166.0923.4 %5.02,107.0049.4497.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี16,490.411,349.0091.8 %5.05,776.9094.0798.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,576.91519.0085.5 %5.0813.69458.8543.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,428.702,591.0041.5 %5.0908.77343.9062.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,697.162,507.0046.6 %5.01,041.76614.4941.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,639.103,780.0018.5 %5.0718.6150.6393.0 %5.0
สพ.สระบุรี14,310.279,362.5034.6 %5.0614.97288.3053.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี59,057.4052,514.0011.1 %5.0951.21288.7569.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,467.3632.0098.7 %5.0401.3880.3380.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,254.421,541.3270.7 %5.0813.69408.5049.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,091.021,683.0058.9 %5.0699.59281.6659.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,501.735,593.1725.4 %5.01,517.31519.6565.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,320.491,120.0074.1 %5.01,060.93193.8081.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,151.413,526.8431.5 %5.0699.59197.4271.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒39,776.639,222.7276.8 %5.01,524.77458.0270.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 115,903.759,318.9641.4 %5.0930.04289.0668.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี1,590.385,081.65-219.5 %0.0364.40286.9021.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี84,748.3581,025.004.4 %2.01,447.72350.5575.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,097.0422,455.6027.8 %5.0780.37263.9166.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์45,809.9938,075.0016.9 %5.01,067.65905.3915.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี46,564.9831,131.0033.1 %5.0926.61604.8534.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี30,023.7318,357.0038.9 %5.0721.28305.7857.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี59,112.6513,811.0076.6 %5.0596.77236.4660.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค38,910.1418,108.0053.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี16,812.5713,817.3317.8 %5.01,850.54538.9770.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,234.977,922.3129.5 %5.03,494.151,266.1263.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี22,804.1012,438.0045.5 %5.01,598.67381.8976.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี22,749.0712,853.0043.5 %5.01,054.21234.6577.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,012.943,451.0042.6 %5.0984.861,054.80-7.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,658.261,160.0056.4 %5.0471.41267.1943.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,212.9310,138.0172.8 %5.03,467.183,116.5910.1 %5.0
รวม 854,451 506,148 40.76 % 72,028 24,538 65.93 %