สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,756.51780.0079.2 %5.0159.98122.0223.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,961.465,329.7058.9 %5.068.7865.684.5 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี7,246.766,089.4016.0 %5.01,219.4486.5292.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,101.571,235.0060.2 %5.0350.4251.8385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 542,137.3825,779.7138.8 %5.09,801.22547.6894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,013.7328,330.80-13.3 %0.04,267.15962.4077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,154.332,046.4360.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 219,777.739,983.3149.5 %5.03,586.24767.3078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,018.641,472.0063.4 %5.0354.5543.3887.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 25,764.231.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,659.771,201.0074.2 %5.01,178.96114.0090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,224.341,580.0069.8 %5.0366.8849.4086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,629.10982.0085.2 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง994.77163.0083.6 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 17,237.231.00100.0 %5.0289.7033.1288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3692.6365.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,787.46580.0092.6 %5.0352.2957.0983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,641.07448.0087.7 %5.0313.04124.8560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,197.731,198.0077.0 %5.0369.09106.3071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,310.691,225.0071.6 %5.0315.6145.5185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,408.72900.0079.6 %5.0222.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,320.279,716.00-82.6 %0.02,025.741,330.2934.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 13,958.462,149.0045.7 %5.0932.79430.5953.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 217,017.798,350.0250.9 %5.04,033.64654.5583.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,015.373,531.0041.3 %5.01,314.52382.6970.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,695.151,702.0070.1 %5.0746.39607.1418.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,885.433,009.8038.4 %5.0920.37406.5155.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,261.89989.0069.7 %5.0629.94297.2552.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 961,926.0552,834.0014.7 %5.022,981.127,787.7566.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,798.521,850.0051.3 %5.01,419.27361.0074.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,141.962,001.0036.3 %5.0460.88497.80-8.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,403.672,771.0037.1 %5.01,162.39560.6151.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,239.345,182.5537.1 %5.01,729.000.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,907.372,972.00-55.8 %0.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,444.542,431.0045.3 %5.01,162.39813.6030.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,810.532,575.0055.7 %5.01,392.800.00100.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,252.032,709.0036.3 %5.03,072.972,291.9025.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี18,436.5522,816.99-23.8 %0.01,885.00248.7986.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 27,409.2911,182.6859.2 %5.07,934.082,808.2064.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)12,957.397,963.0038.5 %5.03,028.86988.0067.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,704.911,997.0046.1 %5.0839.03187.1477.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)27,037.456,938.5074.3 %5.08,181.34156.6298.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)26,736.559,636.1464.0 %5.010,224.67801.6492.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,742.181,122.0070.0 %5.0820.1032.4696.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,517.361,288.6063.4 %5.0558.06361.2735.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,494.078,363.00-28.8 %0.01,350.60336.5875.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี51,343.9324,849.3051.6 %5.016,353.89368.7497.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,490.094,160.0024.2 %5.0926.29542.2541.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,752.001,053.0071.9 %5.0603.08107.8282.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี11,408.769,662.3615.3 %5.01,935.08170.2391.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,494.203,028.0032.6 %5.01,105.34313.5071.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี8,278.706,293.2024.0 %5.01,318.70190.9585.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,908.548,727.10-10.4 %0.01,980.081,504.6924.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,522.654,718.52-4.3 %0.0916.78246.6273.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 85,851.9415,785.0081.6 %5.0760.38527.9230.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,928.917,892.0053.4 %5.0791.15342.0056.8 %5.0
รจก.ชลบุรี 363,926.53220,915.0039.3 %5.03,315.691,824.0445.0 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา139,730.6642,325.3469.7 %5.01,855.44983.5547.0 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 46,716.1629,440.0037.0 %5.0745.58272.6163.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,842.6414,048.005.4 %2.52,071.242,120.42-2.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,994.13781.0073.9 %5.0477.81160.6366.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,713.398,070.24-41.3 %0.01,645.32330.8879.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี22,906.4728,218.00-23.2 %0.01,571.23515.9467.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,485.944,123.008.1 %4.01,097.85266.0075.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,669.8311,052.72-3.6 %0.01,865.98567.6869.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี6,019.982,901.0051.8 %5.01,385.07903.4534.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,882.277,697.29-11.8 %0.0729.22243.4766.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,631.916,288.1034.7 %5.0879.34228.3074.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง16,142.1510,266.3036.4 %5.0940.76845.3010.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 166,319.0814,191.6778.6 %5.0922.24558.5839.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 224,712.687,426.2969.9 %5.01,161.39395.4865.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 356,698.749,812.4082.7 %5.0625.58452.1327.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,545.5117,159.4043.8 %5.0433.75201.4053.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี23,677.807,863.0066.8 %5.0299.75218.0627.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี66,102.6126,041.0060.6 %5.01,382.60425.5469.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ68,383.1460,787.2611.1 %5.0900.201,479.73-64.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี91,834.8450,966.0044.5 %5.0632.891,059.25-67.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี48,506.1832,218.1633.6 %5.0834.160.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน89,338.0835,994.0159.7 %5.0484.021,390.80-187.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา45,883.872,322.6094.9 %5.0796.2695.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,952.7514,909.8648.5 %5.0624.34388.4537.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,601.5213,922.0047.7 %5.0585.35648.63-10.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี30,018.5329,867.250.5 %0.51,913.352,393.66-25.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี10,003.683,103.5469.0 %5.02,766.982,664.383.7 %1.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี18,721.9332,538.00-73.8 %0.0561.0539.6292.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,247.591,090.0066.4 %5.01,801.22390.7178.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี21,368.9016,920.0020.8 %5.0850.11181.5978.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,316.063,781.1940.1 %5.0972.23767.1321.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,473.9816,376.00-119.1 %0.01,571.42434.0472.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,793.694,299.5025.8 %5.01,449.51344.8576.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,852.393,960.0018.4 %5.01,458.7578.5394.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,181.651,534.0051.8 %5.0466.40232.7550.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 279,247.8736,557.7153.9 %5.010,259.367,731.9724.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี55,845.0923,030.6758.8 %5.07,206.796,094.6915.4 %5.0
รวม 2,212,253 1,202,325 45.65 % 192,820 70,059 63.67 %