สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,600.15713.0072.6 %5.0157.511.9598.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง746,047.313,174.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,592.0111,049.90-97.6 %0.0129.8850.1261.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,709.681,411.0862.0 %5.0693.53113.0183.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,584.172,092.0054.4 %5.0622.71135.2578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง40,020.1024,349.0039.2 %5.05,224.581,997.1461.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,851.04620.0083.9 %5.0244.3364.9373.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,234.471,157.0072.7 %5.0233.9453.9876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,684.281,507.0059.1 %5.0366.74110.0770.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,434.86434.0090.2 %5.0137.8854.5560.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย2,919.49502.0082.8 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,085.63937.4077.1 %5.0332.09140.5057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา3,791.16217.0094.3 %5.0311.9197.7268.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,935.49844.0078.6 %5.0139.82100.0528.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4057.0578.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด9,105.177,096.6522.1 %5.01,421.38136.8590.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,776.372,002.0058.1 %5.02,082.02671.6567.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,355.922,185.0034.9 %5.0708.14434.2038.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,783.021,447.5061.7 %5.0475.00261.4345.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,961.382,045.0048.4 %5.0906.17377.9558.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,451.971,020.0077.1 %5.0603.62194.1067.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,552.96955.0073.1 %5.0641.72287.9055.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,530.273,776.4631.7 %5.01,190.75763.3235.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,939.373,219.0018.3 %5.0832.14295.5064.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,585.005,097.00-11.2 %0.01,572.76127.1491.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,149.611,397.0066.3 %5.01,003.03401.5160.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,874.98893.0077.0 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง15,479.7111,263.4727.2 %5.02,429.23455.7781.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,608.082,603.0027.9 %5.0698.77170.6075.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,889.76863.0077.8 %5.0812.87162.2480.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,771.72268.0092.9 %5.0565.66422.9725.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,131.212,421.0041.4 %5.0755.82234.3169.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,557.661,720.0051.7 %5.0497.11157.0168.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,754.7112,338.01-114.4 %0.01,477.53134.9990.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,587.462,611.0027.2 %5.0850.90295.5065.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,924.291,876.0061.9 %5.0907.95174.2880.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,766.093,865.0042.9 %5.0984.01655.1833.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,511.013,368.5325.3 %5.0869.9244.2894.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง71,069.9219,810.6772.1 %5.0880.67390.3755.7 %5.0
สพ.ระยอง109,695.7711,886.4089.2 %5.0383.54197.0048.6 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ74,100.00ประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 326,457.8415,608.0995.2 %5.0353.89539.40-52.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,086.461,255.0059.3 %5.0394.48187.8252.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,855.265,115.5912.6 %5.01,174.17514.7856.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,662.712,314.0036.8 %5.0793.85368.7053.6 %5.0
สปส.จ.ระยอง8,780.7513,384.00-52.4 %0.01,516.46664.6856.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,622.48840.0085.1 %5.0546.64103.2681.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,066.854,768.06-55.5 %0.0503.26337.5332.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,811.324,665.07-22.4 %0.0816.7922.8097.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 114,128.6313,558.564.0 %2.01,528.081,085.9128.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 234,542.269,175.0073.4 %5.01,118.88620.8444.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,217.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง234,813.45109,981.0053.2 %5.01,220.241,042.1214.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด58,738.2136,590.0037.7 %5.0563.46596.65-5.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย42,013.0430,704.0026.9 %5.0843.92434.5548.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง25,134.095,138.5679.6 %5.0669.331.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง30,979.1712,784.0058.7 %5.0582.76436.6925.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,248.2922,123.60-205.2 %0.01,571.721,326.0815.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,787.703,786.0020.9 %5.01,022.04656.8835.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง518.02490.505.3 %2.5375.50208.8944.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง51,378.942,129.5995.9 %5.07,763.6410,155.80-30.8 %0.0
รวม 1,993,929 449,446 77.46 % 56,652 29,729 47.52 %