สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 780,502.8625,668.0068.1 %5.0325.63250.0823.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี3,002.181.00100.0 %5.0456.89121.5273.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,058.257,479.9025.6 %5.068.5987.61-27.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54275.56-42.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,099.461,892.0039.0 %5.0666.0784.7187.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,883.961,830.0036.5 %5.0666.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี29,549.7312,672.0057.1 %5.02,814.88730.0474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,093.591,218.0070.2 %5.0280.6541.1885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,538.91487.0086.2 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,586.76379.0089.4 %5.0286.9041.1485.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,459.60656.0081.0 %5.0189.4663.1766.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,447.34330.0090.4 %5.0176.6561.8065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,457.30327.0090.5 %5.0306.6181.0173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,002.08397.0090.1 %5.0350.1783.0676.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,407.59514.0084.9 %5.0399.2761.1784.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,445.20685.0080.1 %5.0234.2159.5774.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,453.27336.0090.3 %5.0215.6863.0570.8 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,857.896,133.4210.6 %5.01,133.93443.3360.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,016.012,254.0843.9 %5.01,027.37578.2943.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,646.971,064.0059.8 %5.0504.90259.3248.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,528.56948.0062.5 %5.0363.66200.9744.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,864.852,125.0045.0 %5.0970.32433.9055.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,968.721,185.0060.1 %5.0704.10349.1050.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,854.281,486.0047.9 %5.0646.98305.0652.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,990.742,479.0037.9 %5.01,122.45995.0811.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,883.583,091.0020.4 %5.0989.3478.5092.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,015.452,485.0050.5 %5.01,419.53306.3178.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,573.961,930.0046.0 %5.0856.2397.5888.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,420.2312,430.68-47.6 %0.01,540.80590.2061.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,341.661,076.0067.8 %5.0799.18745.416.7 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,172.80869.0072.6 %5.0894.2688.5490.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,593.86447.0082.8 %5.0551.97264.1752.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,587.963,646.40-1.6 %0.0932.29441.6352.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,411.3425,350.00-75.9 %0.02,225.381,661.0925.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,505.694,825.00-7.1 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,980.231,129.0071.6 %5.0742.13156.8578.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี11,890.148,329.1629.9 %5.01,160.48237.7979.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี2,959.811,596.0046.1 %5.0609.02243.3060.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,472.092,544.0026.7 %5.0894.26300.1066.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,326.231,441.0072.9 %5.0742.13121.8883.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,941.37153.0096.1 %5.0970.32670.4830.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,828.671,119.0060.4 %5.0628.0429.6195.3 %5.0
สพ.จันทบุรี11,243.737,992.0028.9 %5.0413.79202.4751.1 %5.0
รจจ.จันทบุรี 53,828.6177,780.00-44.5 %0.0883.51500.4643.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 10,952.1511,016.00-0.6 %0.0468.30661.11-41.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,742.643,910.40-42.6 %0.0494.9265.9686.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี5,623.72644.0088.5 %5.0728.70297.0159.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,022.561,785.0040.9 %5.0628.04283.4754.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,473.583,010.0032.7 %5.0932.29427.6954.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,216.332,442.0042.1 %5.01,084.42145.8486.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,789.232,833.99-1.6 %0.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 111,709.6610,150.0613.3 %5.01,267.97195.6384.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 218,996.838,705.7054.2 %5.01,519.14301.4480.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด6,721.055,075.5224.5 %5.01,953.72563.8371.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,113.014,880.19-18.7 %0.0343.55348.13-1.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,232.809,840.0065.1 %5.0686.47234.9465.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว21,318.9110,081.1352.7 %5.0749.65383.3648.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี71,853.0163,328.0011.9 %5.01,452.06883.5539.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,534.0210,392.0053.9 %5.0715.46344.8551.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,972.3222,622.0148.6 %5.01,714.131,225.5328.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,078.962,045.0033.6 %5.0742.1384.4588.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,633.43670.0074.6 %5.0532.96279.9247.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี126,368.1514,907.4388.2 %5.053,072.103,391.7993.6 %5.0
รวม 742,046 419,118 43.52 % 102,437 22,922 77.62 %