สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,862.81436.0088.7 %5.0351.75126.4464.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,118.078,114.4061.6 %5.054.8068.13-24.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,780.876,831.50-42.9 %0.069.3239.2143.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,910.941,698.0041.7 %5.0558.22166.7270.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,608.84955.0079.3 %5.0513.5556.8488.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,177.0112,228.0019.4 %5.01,832.29707.2161.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,152.391.00100.0 %5.0238.7031.6386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,744.23780.0079.2 %5.0311.9372.7776.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,519.60414.0088.2 %5.0222.7147.4378.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,489.27383.0089.0 %5.0150.7263.3458.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,358.18321.0090.4 %5.0312.2472.3076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง3,998.69306.0092.3 %5.0234.48113.5851.6 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,081.1814,338.39-57.9 %0.0993.46257.1674.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,140.153,882.186.2 %3.01,036.17798.9522.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,564.58529.0079.4 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,838.811,187.0069.1 %5.0558.22393.3729.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,052.711,527.0062.3 %5.0881.49348.3860.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,277.85947.0071.1 %5.0577.24140.5975.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,847.06964.0066.1 %5.0615.27256.1958.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,422.671,518.0072.0 %5.01,090.671,184.05-8.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,701.802,651.00-55.8 %0.0392.40159.2959.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,149.74831.0080.0 %5.0976.57592.9939.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,129.792,272.5027.4 %5.0506.33270.8446.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,892.279,230.7338.0 %5.01,052.64330.3168.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,306.161,021.0069.1 %5.0786.41503.2936.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,400.80474.0086.1 %5.0672.3264.8890.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,742.56452.0083.5 %5.0482.16169.6564.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,480.282,808.3519.3 %5.0691.33275.9560.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,380.8821,760.00-396.7 %0.0995.591,306.26-31.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,430.664,600.0028.5 %5.0629.76646.00-2.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,223.941,046.0067.6 %5.0596.25138.6776.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,208.365,409.00-28.5 %0.0736.4059.0392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,097.511,146.0063.0 %5.0501.17156.3968.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,513.492,721.9422.5 %5.0704.05290.8058.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด2,950.971,123.0061.9 %5.0361.30213.4340.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,181.85325.0089.8 %5.0526.25419.7820.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด429.202,434.50-467.2 %0.0222.4026.4188.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,182.141,769.0044.4 %5.0602.24123.2279.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 541,211.4436,404.7893.3 %5.0559.06770.11-37.8 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,845.074,472.00-16.3 %0.0168.6864.6061.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,433.92564.0076.8 %5.0368.06113.8769.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,970.152,721.0045.3 %5.01,090.67252.7076.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,044.25991.0067.4 %5.0589.6250.4791.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,645.382,554.0029.9 %5.0783.78491.8137.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,802.821,192.0068.7 %5.0919.53143.3484.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,236.661,304.1269.2 %5.0380.73215.1943.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,493.09114.4099.1 %5.01,341.44334.8375.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด125,085.3630,542.5275.6 %5.0932.59819.1112.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,460.1614,205.6130.6 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่22,603.357,623.0066.3 %5.0553.50235.7557.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,928.044,600.5233.6 %5.01,285.83599.7253.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,410.231,685.0050.6 %5.0615.27129.2079.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,490.54511.0079.5 %5.0224.79111.6350.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,799.196,428.0040.5 %5.02,972.515,405.83-81.9 %0.0
รวม 952,808 235,348 75.30 % 35,771 20,431 42.88 %