สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา889.93520.0041.6 %5.0582.74170.1070.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา2,967.832,688.009.4 %4.5452.24101.4077.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,370.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0658.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,023.281,101.0063.6 %5.0563.7329.2294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,471.0318,482.589.7 %4.54,481.021,241.0972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,523.711,358.0070.0 %5.0368.77115.4468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,931.73717.0081.8 %5.0215.0953.6075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,064.73694.0082.9 %5.0330.7150.3584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,813.55462.0087.9 %5.0369.1248.7686.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,257.84941.0077.9 %5.0257.9153.5879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,006.66886.0077.9 %5.0190.6557.0070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,902.66833.0078.7 %5.0265.6481.2969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,687.87550.0085.1 %5.0219.7850.8576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน459.86133.0071.1 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,740.0953.0098.6 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,305.813,340.0022.4 %5.01,153.22823.6428.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,156.752,436.0041.4 %5.01,134.21452.3860.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,207.011,926.0039.9 %5.0677.82260.0361.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,602.49804.0069.1 %5.0487.66211.5856.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,005.772,753.0031.3 %5.0867.98725.5816.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,810.113,243.6032.6 %5.01,833.521,034.7643.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,079.931,819.0012.5 %5.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,281.752,459.0042.6 %5.01,153.25711.9438.3 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,465.235,508.00-23.4 %0.01,115.72354.0168.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,782.601,624.1079.1 %5.01,575.52620.9860.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,235.752,086.00-68.8 %0.0422.42381.499.7 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,833.76751.0080.4 %5.0848.9742.1395.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,975.881,236.0058.5 %5.0544.7141.3192.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,810.723,959.00-3.9 %0.0848.970.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,280.930.00100.0 %5.01,343.38987.0326.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,904.956,174.00-4.6 %0.01,077.16332.5769.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,365.471,280.0062.0 %5.0791.9243.7894.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,804.0613,390.56-130.7 %0.01,666.6648.1097.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,449.672,359.00-62.7 %0.0735.40236.5167.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,028.792,156.0057.1 %5.0906.02304.8966.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,540.811,027.0071.0 %5.0772.90127.5983.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,959.862,248.0054.7 %5.01,571.14572.7563.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,190.322,966.007.0 %3.5658.8136.1794.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,123.042,600.0076.6 %5.0715.86237.5066.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 76,626.5863,585.1817.0 %5.01,165.52331.7671.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,679.79889.0075.8 %5.0468.6551.3489.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,000.585,138.6626.6 %5.01,149.00283.6575.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,812.221,121.0070.6 %5.0753.89351.5053.4 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,326.6916,672.88-78.8 %0.01,799.30995.4544.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,581.311,536.0057.1 %5.0507.280.9599.8 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,544.5114,245.66-822.3 %0.0559.73432.4722.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา17,580.936,384.8063.7 %5.01,962.61243.3587.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 132,133.0219,212.2840.2 %5.01,007.71579.0242.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 217,649.977,713.6256.3 %5.01,648.53511.4669.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,609.373,774.20-4.6 %0.0330.14339.64-2.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 30,144.9619,248.0036.1 %5.0868.66728.5416.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา60,209.0051,570.0014.3 %5.01,314.25830.7436.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา96,957.8428,264.0070.8 %5.0764.41549.5528.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,780.7113,856.8233.3 %5.0673.13627.246.8 %3.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา16,266.5911,884.0026.9 %5.0638.61231.4963.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง42,804.2623,688.0044.7 %5.0655.58655.500.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม26,035.6126,125.00-0.3 %0.0744.820.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,526.5418,464.41-116.6 %0.01,740.231,552.2410.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,462.593,027.0012.6 %5.0733.38555.3524.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,872.14589.0079.5 %5.0506.68314.6837.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,562.119,836.0032.5 %5.03,351.975,436.65-62.2 %0.0
รวม 660,829 444,389 32.75 % 54,715 26,246 52.03 %