สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,290.99490.0078.6 %5.0416.31198.8952.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,095.101,529.0050.6 %5.0663.5359.7291.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,942.121,734.3041.1 %5.0606.4882.0486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,142.3115,801.6025.3 %5.02,679.21700.1573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,819.381,332.0072.4 %5.0260.1552.2579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,070.17892.0078.1 %5.0489.76142.5070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,815.11987.0079.5 %5.0325.57113.0565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,980.63437.0089.0 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,892.53227.0094.2 %5.0166.1757.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,560.95378.0089.4 %5.0154.3928.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,611.24243.0093.3 %5.0396.0185.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,509.842,237.0036.3 %5.0617.40459.0425.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,558.101,325.4048.2 %5.0466.07333.3328.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,491.923,598.5644.6 %5.01,195.99707.0640.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,962.421,126.0062.0 %5.0644.50354.6445.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,987.56866.0071.0 %5.0625.43146.7176.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,666.562,128.8462.4 %5.01,687.742,249.28-33.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,954.02389.6480.1 %5.0475.30308.6435.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,748.421,752.0063.1 %5.01,233.99573.0053.6 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,732.301,594.0057.3 %5.0834.66260.5168.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,618.0514,935.00-125.7 %0.01,291.05367.5971.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,449.171,326.0061.6 %5.0719.91344.3552.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,788.688,176.8230.6 %5.04,119.51276.1993.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,647.887,336.2624.0 %5.03,614.560.90100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,721.31605.0077.8 %5.0625.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,795.34912.0067.4 %5.0937.04526.5143.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,477.193,047.4012.4 %5.0777.61169.4678.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,085.9833,357.79-555.9 %0.01,348.101,473.36-9.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,323.701,564.0052.9 %5.0758.77739.072.6 %1.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,011.4715,432.00-284.7 %0.0720.78106.0985.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,678.0413,067.994.5 %2.01,802.10956.0546.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี10,966.171,680.0084.7 %5.0587.45548.076.7 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,590.941,471.0068.0 %5.0720.56254.0264.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,289.411,193.0063.7 %5.0734.660.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,704.561,814.1061.4 %5.01,233.93290.3176.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,235.383,459.00-6.9 %0.0549.420.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,584.131,861.0028.0 %5.01,101.98130.5088.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 749,290.0029,962.5196.0 %5.06,835.40481.9492.9 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,507.5016,787.99-272.4 %0.0310.440.9099.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,566.17801.0068.8 %5.0454.3480.4682.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,158.722,849.009.8 %4.5682.29112.4383.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,104.852,392.0023.0 %5.01,262.33376.7770.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,206.193,263.1022.4 %5.0986.80580.0141.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,132.341,864.0054.9 %5.0724.010.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรีไม่ครบ2,977.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,102.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,501.862,369.0032.4 %5.0682.53102.2785.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 140,143.5010,176.4474.6 %5.01,853.38498.7573.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,940.039,177.45-85.8 %0.01,851.43610.8167.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก12,561.157,170.6042.9 %5.02,902.88160.2594.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,847.133,765.36-32.3 %0.0308.52151.5250.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี68,647.1212,847.5281.3 %5.0450.37392.4112.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี77,297.7662,255.0019.5 %5.01,470.40948.1035.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25,485.5417,124.0032.8 %5.0668.38438.6934.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี78,369.6112,922.0083.5 %5.0657.60820.51-24.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี263,202.192,322.0099.1 %5.02,878.03472.9883.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,635.2816,936.00-121.8 %0.01,567.041,122.0628.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,678.0511,477.50-212.1 %0.0796.15732.368.0 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,531.28709.0072.0 %5.09,068.05213.2897.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี13,325.971.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,563,931 377,479 75.86 % 76,576 21,462 71.97 %