สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,727.10529.0080.6 %5.0351.03104.5070.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก11,272.483,632.8367.8 %5.0632.34125.8380.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,384.6945.0098.7 %5.0537.2152.7890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,027.1311,588.0011.0 %5.01,666.04268.5383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48115.5053.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,384.50718.0083.6 %5.0237.4575.2768.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,362.53725.0083.4 %5.0266.085.4298.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,147.91179.0095.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,552.001,267.0064.3 %5.0670.28349.4747.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,112.45979.0068.5 %5.0575.29332.3342.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,661.401,645.0055.1 %5.0898.56381.1557.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,164.422,045.0035.4 %5.0518.24214.5358.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,181.90866.0072.8 %5.0480.21409.4614.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,345.061,806.0085.4 %5.0955.61480.2149.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,881.133,010.20-60.0 %0.0417.3128.7993.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,698.732,223.6052.7 %5.0974.63379.4961.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,613.941,999.9444.7 %5.0651.350.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,117.221,089.1684.7 %5.01,621.17121.5192.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,358.911,097.0067.3 %5.0594.31211.3264.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,394.03862.0074.6 %5.0613.3262.5189.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,891.96563.0080.5 %5.0404.15228.4843.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,339.731,809.0045.8 %5.0670.37156.3576.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,949.7215,338.01-209.9 %0.01,183.801,403.12-18.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,161.004,703.008.9 %4.01,354.95316.8276.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,448.341,352.0060.8 %5.0670.370.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,101.7313,588.95-49.3 %0.01,925.4384.9095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,169.681,393.0056.1 %5.0480.21199.3358.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,511.232,066.0041.2 %5.0651.31176.0773.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,500.621,251.0064.3 %5.0651.35281.7256.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,697.822,236.0066.6 %5.0841.51427.8949.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,944.372,985.0024.3 %5.0337.4147.2686.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก10,966.902,278.0079.2 %5.0556.27124.0477.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก22,927.9722,118.003.5 %1.5465.411,159.35-149.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,621.84926.0064.7 %5.0347.10112.4167.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,190.061,491.0053.3 %5.0556.27230.1458.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก622.881,410.00-126.4 %0.0385.13120.3768.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,959.173,938.0020.6 %5.0860.49194.3977.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,270.031,114.0078.9 %5.0936.59436.2453.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,323.892,464.4025.9 %5.0556.27281.6349.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก30,232.1212,626.3258.2 %5.01,193.96279.1476.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,421.975,951.69-73.9 %0.0265.51639.56-140.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก57,919.5552,879.008.7 %4.01,111.22731.8634.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก53,986.1211,921.0077.9 %5.0434.04622.25-43.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์31,490.5012,156.0061.4 %5.0477.31510.58-7.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,578.0610,636.63-24.0 %0.01,250.66957.4723.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 4,530.521,726.0061.9 %5.0594.31251.5457.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,508.57568.0077.4 %5.0347.10220.2936.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,198.019,721.0173.1 %5.03,829.485,070.98-32.4 %0.0
รวม 428,852 237,517 44.62 % 36,249 18,985 47.63 %