สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,541.00444.0082.5 %5.0459.07213.3753.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,793.424,951.0049.4 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,737.74276.8092.6 %5.021.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,048.741,162.0061.9 %5.0744.32163.1178.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,808.101,186.0057.8 %5.0649.2339.1194.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว11,562.042,373.5379.5 %5.01,790.19573.6968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,096.00758.0081.5 %5.0307.1922.0992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,566.96268.0092.5 %5.0305.2656.8881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,425.61329.0090.4 %5.0425.9183.7580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,952.30720.0081.8 %5.0276.3986.1068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,846.36510.0086.7 %5.0333.2641.2287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,172.15163.0096.1 %5.0424.94137.0667.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,430.66195.0094.3 %5.0239.1138.4883.9 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ23,801.8625,510.80-7.2 %0.01,660.271,195.3628.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,862.611,866.0061.6 %5.01,181.681,935.53-63.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,705.42933.0065.5 %5.0478.09178.4062.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,226.501,535.2075.3 %5.0604.7452.0991.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,885.351,162.0070.1 %5.01,010.54611.2239.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,880.13861.0070.1 %5.0687.27243.8764.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,774.051,443.6048.0 %5.0381.49563.97-47.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,111.662,195.0046.6 %5.01,105.62950.9014.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,898.05220.0088.4 %5.0490.39652.17-33.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,902.01882.0077.4 %5.0953.49444.3153.4 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,459.713,651.6018.1 %5.01,221.3453.7295.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว9,160.5311,159.56-21.8 %0.01,371.84144.8789.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,582.17782.0082.9 %5.0687.27522.4124.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,808.46584.0084.7 %5.0763.3356.5592.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,930.61390.0086.7 %5.0554.15297.8646.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,688.732,488.5232.5 %5.0915.46114.0087.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว5,981.8946,779.86-682.0 %0.01,466.921,607.76-9.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,564.925,044.00-41.5 %0.0915.461.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,464.371,252.0077.1 %5.0782.34443.1343.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,096.377,418.69-81.1 %0.01,086.60124.1588.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,204.64772.0092.4 %5.0374.97348.357.1 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,495.772,058.7041.1 %5.0782.34510.6334.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,582.081,347.0014.9 %5.0915.46679.2625.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว5,245.171,989.4862.1 %5.0953.49484.5049.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,581.721,944.0045.7 %5.0611.200.9599.8 %5.0
สพ. สระแก้ว10,689.012,099.0080.4 %5.0763.33548.4328.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 46,107.3833,473.0027.4 %5.0888.36966.79-8.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,677.92791.0070.5 %5.0516.7153.0689.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,773.001,629.0056.8 %5.0877.43698.7520.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,560.04786.0069.3 %5.0554.15118.6478.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,777.064,430.00-17.3 %0.0991.52406.8559.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,345.071,230.0063.2 %5.0668.25649.232.8 %1.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,677.235,259.9958.5 %5.0861.48170.7580.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว21,947.544,451.2079.7 %5.0988.4738.3596.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,624.5012,972.57-22.1 %0.03,520.65531.7684.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 118,044.1316,760.207.1 %3.51,550.04534.8365.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 231,346.6913,031.6258.4 %5.01,602.241,390.6413.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,318.553,081.0989.8 %5.0319.55246.7322.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว52,731.3455,453.00-5.2 %0.01,250.811,046.5016.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว21,571.8931,903.00-47.9 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น92,049.4440,012.5356.5 %5.0870.062.8599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว7,538.8513,869.20-84.0 %0.01,870.791,445.0622.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,555.721,788.0049.7 %5.0858.41489.2143.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,507.21555.0077.9 %5.0535.14225.8757.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว74,897.328,665.6088.4 %5.035,615.698,731.4575.5 %5.0
รวม 641,616 389,847 39.24 % 83,958 33,099 60.58 %