สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,410.20608.0074.8 %5.0772.38303.9660.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา29,317.6520,831.0028.9 %5.0191.26273.80-43.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา9,342.52533.7394.3 %5.0109.4957.5947.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,087.224,111.00-0.6 %0.01,543.12179.9988.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,889.511,361.2552.9 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,912.391,690.0056.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 914,250.573,157.8977.8 %5.03,439.0181.8197.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 211,247.9314,392.00-28.0 %0.02,887.791,262.3956.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,117.9235,724.00-69.2 %0.04,701.44729.8584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,683.113,928.2230.9 %5.0496.7845.1390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3028.8891.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,507.5086.0097.5 %5.0219.2519.9890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,607.03676.2381.3 %5.0357.7385.7576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,428.75564.0087.3 %5.0262.6195.0163.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,855.40444.0088.5 %5.0241.8187.0864.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,672.89185.0095.0 %5.0449.5648.9489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,665.49143.0096.1 %5.0259.4389.8665.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,370.75512.0084.8 %5.0393.3362.4284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,662.82293.0092.0 %5.0249.7894.5462.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,708.32361.0090.3 %5.0278.7286.8668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,662.82200.0094.5 %5.0171.0421.3387.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,601.31302.0091.6 %5.0234.6418.1692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,788.52364.0090.4 %5.0420.3023.0394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,653.47471.0087.1 %5.0281.0398.6064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,615.30154.0095.7 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,285.74191.0094.2 %5.0278.1554.1580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,470.34447.0087.1 %5.0370.7981.2778.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,368.38992.0077.3 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,442.82477.0086.1 %5.0316.0986.5872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,480.05306.0091.2 %5.0519.2682.0484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,793.09804.0078.8 %5.0450.09106.3676.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,920.02263.0093.3 %5.0388.29124.9067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,474.74576.0083.4 %5.0403.2097.4975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,634.28334.0090.8 %5.0344.448.3097.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,542.53111.0096.9 %5.0314.0718.8694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,563.7490.0097.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,747.558,527.20-10.1 %0.02,585.69627.6575.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,235.623,693.1149.0 %5.02,731.03624.1577.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,464.411,307.7046.9 %5.0995.29323.9567.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,352.71450.6080.8 %5.0507.80304.0040.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,522.022,161.8014.3 %5.0647.99304.0053.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,351.942,017.5039.8 %5.01,076.64290.7073.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,637.24773.0070.7 %5.0390.00313.5019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,574.03627.0075.6 %5.0616.21304.0050.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,631.901,942.0046.5 %5.01,152.70365.7268.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,302.532,811.0034.7 %5.01,494.99731.5051.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,032.19929.2969.4 %5.01,533.76380.7175.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,185.34929.0070.8 %5.01,019.59738.8527.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 860,974.5050,130.0017.8 %5.025,771.607,947.5069.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,608.881,062.0070.6 %5.0915.59323.8564.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,888.51468.0083.8 %5.0886.48370.5058.2 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์89,801.3071,180.0020.7 %5.03,814.668,778.99-130.1 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,023.833,098.0038.3 %5.01,300.861,450.65-11.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,211.444,340.0067.1 %5.04,765.743,123.8734.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,252.747,792.0036.4 %5.01,697.70641.4462.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,409.624,237.99-75.9 %0.0731.071,012.27-38.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,882.803,417.0050.4 %5.02,578.90618.8476.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,696.016,473.94-13.7 %0.02,027.44738.0563.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,428.862,072.3139.6 %5.01,346.541,322.501.8 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา18,519.3719,356.28-4.5 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 49,448.491.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,566.2219,255.16-66.5 %0.04,283.035,922.30-38.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)6,958.717,216.00-3.7 %0.02,650.54617.1576.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,027.291,979.0050.9 %5.0856.19164.6080.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,851.066,120.00-58.9 %0.01,304.83430.5067.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)9,717.118,647.0511.0 %5.03,475.871,668.5152.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,769.948,650.0019.7 %5.03,342.051,611.4051.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,315.571.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,634.89297.0081.8 %5.051.1258.36-14.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,505.83594.0060.6 %5.030.561.8593.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,075.80405.0086.8 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,528.831.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,781.91977.0064.9 %5.0930.94263.1571.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,238.702,362.0044.3 %5.01,361.89566.6858.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,038.629,911.00-64.1 %0.01,913.343,208.15-67.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,595.131.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,635.811,591.0065.7 %5.01,247.78302.6775.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,012.4315,029.09-50.1 %0.02,959.22206.5293.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,667.885,930.0011.1 %5.02,931.60746.7074.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,981.541,461.0086.7 %5.01,304.83338.2074.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,538.742,719.0023.2 %5.01,247.78302.1175.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,894.652,363.0051.7 %5.01,742.200.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,830.55542.6488.8 %5.01,381.53823.2240.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,328.495,422.00-1.8 %0.01,010.59116.5388.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา85,524.3823,018.0073.1 %5.0908.97650.8128.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา45,707.1611,123.0075.7 %5.0969.72371.4361.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 55,936.1156,846.00-1.6 %0.01,647.32760.8053.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 83,718.431.00100.0 %5.02,073.112.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 58,132.80104,892.01-80.4 %0.01,688.15629.0062.7 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา58,561.803,189.9994.6 %5.01,772.93801.1754.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,714.6117,464.00-79.8 %0.02,795.031,267.3854.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,673.231.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,950.125,251.0011.7 %5.01,592.22456.0071.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา425,349.0913,872.0096.7 %5.021,830.61627.6197.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,593.481.00100.0 %5.01,133.680.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,532.158,556.92-31.0 %0.02,426.79432.1882.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,018.431,983.9050.6 %5.01,342.86366.2072.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,417.633,635.0043.4 %5.02,485.511,374.4244.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา12,675.495,290.5658.3 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,806.301,772.1163.1 %5.0884.6390.8089.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา19,180.455,160.0073.1 %5.02,289.00354.2384.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 141,853.7111,796.0071.8 %5.0993.821,025.74-3.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 231,944.7811,913.6062.7 %5.0640.22438.7531.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,104.657,447.7518.2 %5.01,988.79538.1772.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 428,361.2710,384.0063.4 %5.01,679.41466.0672.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 561,766.019,517.2084.6 %5.01,598.85429.7673.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา23,909.159,680.3159.5 %5.01,046.31530.4249.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 642,803.769,526.2877.7 %5.01,301.11269.0579.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 731,731.679,715.2069.4 %5.01,579.20505.9768.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,166.111.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่78,756.7425,032.0068.2 %5.01,355.85955.1229.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา59,581.2532,881.0044.8 %5.01,274.111,867.30-46.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง86,837.631.00100.0 %5.01,285.381.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา104,064.0573,695.0029.2 %5.02,326.401,377.5040.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย25,981.001.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี43,915.6527,557.7237.2 %5.01,423.09653.3854.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ34,100.951.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา162,317.141.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา45,557.4213,460.0070.5 %5.01,020.25330.8867.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา41,953.7034,016.0018.9 %5.01,396.76227.0883.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง65,041.9212,358.0381.0 %5.01,261.09806.6436.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย40,295.1231,512.0021.8 %5.01,454.50707.5051.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,634.11986.5062.5 %5.01,899.1297.8794.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา33,307.6231,685.004.9 %2.03,071.202,963.873.5 %1.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา12,889.209,866.2623.5 %5.05,469.743,697.0132.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา39,605.9524,684.9937.7 %5.01,409.97638.2154.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,305.70229.3782.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา44,223.8031,934.4527.8 %5.03,780.812,077.3745.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,821.811,734.0054.6 %5.01,285.81608.2752.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,310.363,648.0042.2 %5.02,157.711,117.2948.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 22,679.45852.0068.2 %5.01,461.3531.4197.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,293.551,646.0050.0 %5.01,188.23358.9069.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 345,866.0520,071.0056.2 %5.018,710.248,406.0055.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา12,773.6423,912.00-87.2 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 2,813,656 1,140,530 59.46 % 252,678 93,014 63.19 %