สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,960.501,388.0053.1 %5.0281.00110.9160.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,053.594,353.0013.9 %5.0718.37107.7885.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,212.041,609.0049.9 %5.0414.11107.3574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,953.5617,498.9023.8 %5.03,418.64865.1574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 134,159.5129,617.8013.3 %5.03,817.98464.5587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,081.2624,883.808.1 %4.03,829.45408.9489.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,643.281.00100.0 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,221.743,980.0023.8 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,623.192,475.0046.5 %5.0319.03124.4561.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,469.931,936.0056.7 %5.0425.59190.0455.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,060.932,151.0057.5 %5.0410.4397.6276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,883.563,198.5034.5 %5.0433.13114.0073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,600.451,741.0068.9 %5.0319.03114.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,961.841,075.0072.9 %5.0337.2476.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,642.877,648.00-15.1 %0.01,136.72467.9958.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,080.547,130.00-40.3 %0.0837.63688.2017.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,532.883,225.0028.9 %5.0870.49465.5046.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,805.621,524.0045.7 %5.0300.02175.2641.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,247.271,688.0048.0 %5.0414.11209.9149.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,445.063,369.8038.1 %5.0634.76368.6041.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,747.262,710.00-55.1 %0.0344.501.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,791.053,795.0020.8 %5.01,079.67567.6247.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,462.7217,278.00-5.0 %0.01,307.86426.6967.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,366.451,216.0063.9 %5.0585.26189.0567.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,931.411,194.0069.6 %5.0699.350.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,809.571,189.0068.8 %5.0395.09415.15-5.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ3,965.424,586.00-15.6 %0.0794.43298.3062.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ19,486.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ634.76ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ5,809.654,866.0016.2 %5.01,307.86338.9774.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ9,673.372,964.0069.4 %5.01,003.6154.1594.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,379.6313,498.00-82.9 %0.01,479.0151.7796.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,019.942,787.0074.7 %5.0471.16257.7745.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,751.442,898.0022.7 %5.0623.29125.1679.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,438.322,520.0043.2 %5.0493.59182.4263.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,641.466,221.0054.4 %5.01,364.91548.4059.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,513.687,826.00-41.9 %0.01,326.8855.0895.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ46,488.2613,480.0071.0 %5.0781.50321.0958.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,784.9320,032.0027.9 %5.01,007.73551.2045.3 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,042.381,332.8634.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,518.781,164.0053.8 %5.0319.0344.3286.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,216.8710,367.00-43.6 %0.01,440.98220.4084.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,761.0555,000.00-67.9 %0.02,322.74378.7583.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,320.548,316.00-13.6 %0.01,079.67456.0057.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ67,414.9048,443.0028.1 %5.05,605.471,350.0075.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,403.482,560.0052.6 %5.0870.50381.2356.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ6,363.654,555.0028.4 %5.0642.30279.3456.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 122,207.9717,616.0020.7 %5.0839.17374.9255.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,682.798,751.00-137.6 %0.0863.03217.3974.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,494.389,462.009.8 %4.5301.32116.5061.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ88,882.2165,402.0026.4 %5.01,473.01480.4667.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,378.9122,589.0034.3 %5.0648.18982.68-51.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ89,530.7126,627.0070.3 %5.0451.73485.65-7.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,092.7016,524.0060.7 %5.014,171.471,687.2988.1 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย355,548.69311,000.0012.5 %5.06,434.931,457.6777.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,106.174,000.002.6 %1.0851.48879.37-3.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,490.54727.0079.2 %5.0300.02252.9815.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,118,629 842,656 24.67 % 75,412 20,922 72.26 %