สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,587.81837.0076.7 %5.0603.38215.8264.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์16,094.4512,007.0925.4 %5.080.50283.24-251.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,197.821,031.0067.8 %5.0928.6853.4894.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,639.076,068.0070.6 %5.02,714.15788.5070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.0447.6983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,074.12254.0091.7 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,564.25486.0086.4 %5.0237.1842.7782.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,398.31568.0083.3 %5.0404.7251.6187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,656.82343.0090.6 %5.0403.4671.9782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,257.42194.0094.0 %5.0437.8873.1483.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,642.49427.0088.3 %5.0310.34155.6449.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,535.32170.0095.2 %5.0323.0340.2587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,266.41199.0093.9 %5.0293.5536.7687.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,507.54468.0086.7 %5.0327.0949.7484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,721.85180.0095.2 %5.0350.6857.2983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,537.52266.0092.5 %5.0353.5233.2190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,500.05236.0093.3 %5.0306.2639.9187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,348.94270.0091.9 %5.0264.931.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,523.36251.0092.9 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,476.4799.0097.2 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,502.6591.0097.4 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,831.54217.0095.5 %5.0376.9055.6785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,552.25183.0094.8 %5.0308.431.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,343.062,449.2226.7 %5.0945.66955.70-1.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,404.631,632.8232.1 %5.0428.69133.9568.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,631.68602.0077.1 %5.0561.98221.3560.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,675.08734.0072.6 %5.0520.87304.0041.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,462.43559.0077.3 %5.0520.18259.3550.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,819.451,879.0050.8 %5.01,154.84827.9728.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,618.45751.0079.2 %5.0812.55390.2752.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,886.11361.0087.5 %5.0831.55467.2243.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,739.022,570.8045.8 %5.01,325.984,109.22-209.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,393.583,028.25-26.5 %0.0669.63165.1475.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์5,904.124,618.0021.8 %5.02,067.591,436.3830.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,397.482,203.0049.9 %5.01,440.08409.1771.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์6,220.3710,965.00-76.3 %0.01,972.53394.2580.0 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,025,077.3054,056.8294.7 %5.08,198.96400.7595.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,159.501,027.0067.5 %5.0869.58383.0356.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์1,975.47495.0074.9 %5.083.18148.60-78.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)4,995.22120.0097.6 %5.0106.6560.8043.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,628.85803.0069.5 %5.0793.54104.1086.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,728.14743.0072.8 %5.0679.44109.5683.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,004.841,434.0052.3 %5.0983.68663.6332.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,332.331,580.0063.5 %5.01,478.112,691.32-82.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์5,924.163,599.0039.2 %5.02,005.261,010.9049.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,382.731,345.0043.6 %5.0527.31417.0520.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,170.017,676.20-142.2 %0.01,070.65180.7283.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,517.811,364.4087.0 %5.0907.63493.4345.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,308.891,208.8671.9 %5.01,078.78277.8374.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์8,369.433,928.0053.1 %5.01,877.45866.6053.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,478.643,598.00-3.4 %0.01,021.73568.1044.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,755.872,853.00-3.5 %0.0755.5042.5894.4 %5.0
สพ.บุรีรัมย์37,543.798,100.0078.4 %5.0709.99437.5038.4 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 8,662.138,002.697.6 %3.5579.861,370.38-136.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,350.24824.0064.9 %5.0603.38175.1171.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,768.201,116.0059.7 %5.0698.46339.5351.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,528.597,689.98-2.1 %0.01,230.88575.4853.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,340.705,660.16-141.8 %0.01,059.76579.7445.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 162,103.3914,125.0077.3 %5.01,114.18505.6054.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 220,094.348,432.0058.0 %5.01,416.19423.6570.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 314,475.617,414.4048.8 %5.01,611.13452.0771.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 417,871.208,382.8953.1 %5.02,653.75599.1077.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์17,234.877,540.0956.3 %5.02,506.82673.6573.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์1,859.714,732.53-154.5 %0.0206.52276.85-34.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง21,170.3817,304.0018.3 %5.0977.95632.4135.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์16,209.6352,605.00-224.5 %0.0747.282,152.58-188.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์27,113.3022,362.9517.5 %5.01,047.00237.8277.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก77,889.6713,560.0082.6 %5.0954.75331.9065.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์16,720.9723,474.00-40.4 %0.02,293.252,489.44-8.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,246.141,851.0043.0 %5.0907.65352.1961.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,744.96112.0095.9 %5.0622.39195.8268.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,603,649 356,318 77.78 % 67,761 33,396 50.71 %