สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.7689.9669.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์32,293.3014,909.0053.8 %5.0116.99229.55-96.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,136.625,689.8130.1 %5.076.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,430.763,377.731.5 %0.5939.08140.3985.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,658.29706.0073.4 %5.0727.8834.7895.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์17,627.135,268.8070.1 %5.02,192.51750.5065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,738.97396.0089.4 %5.0302.0317.8294.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,796.91756.0080.1 %5.0350.2699.1471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,729.28413.0088.9 %5.0172.1217.8289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,790.24784.0079.3 %5.0310.7443.2686.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,974.391,144.0071.2 %5.0274.6864.8576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,906.76874.0077.6 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,796.91327.0091.4 %5.0253.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,729.28251.0093.3 %5.0246.3812.8994.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,729.2877.0097.9 %5.0223.0317.1092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,735.95367.0090.2 %5.0195.1817.4391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,796.91566.0085.1 %5.0311.3263.5879.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,729.28424.0088.6 %5.0364.5515.4795.8 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,084.645,923.702.6 %1.0903.0275.8291.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,548.933,905.12-10.0 %0.0918.04843.608.1 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10244.1549.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,949.18620.0079.0 %5.0602.94465.5022.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,813.41694.0075.3 %5.0546.69263.1551.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,100.573,600.5012.2 %5.0792.52888.45-12.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,033.11845.4072.1 %5.0784.92613.5321.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,868.77431.0085.0 %5.0651.81687.22-5.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,925.571.00100.0 %5.03,063.370.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,685.751,969.6026.7 %5.0692.59446.2235.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,208.282,649.4549.1 %5.01,773.761,423.9519.7 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,298.321,714.3860.1 %5.01,355.4058.9095.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์4,151.121.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,383.341,131.9066.5 %5.0880.00145.8383.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4562.597.2 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.7562.53-6.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8932.3055.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์6,472.05671.0089.6 %5.0800.7654.1593.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,426.00159.0093.4 %5.0382.87243.9736.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,401.702,352.5330.8 %5.0899.02703.7621.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,366.3011,116.34-50.9 %0.07,686.462,474.3667.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,581.331,858.0048.1 %5.0570.48142.5075.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,333.647,578.7533.1 %5.03,694.37284.7092.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,234.161.00100.0 %5.01,577.550.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,839.96852.8382.4 %5.0956.07241.0274.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3,807.932,729.0028.3 %5.0845.21600.8528.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,880.964,330.0011.3 %5.01,355.40684.1549.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,799.402,750.0027.6 %5.0624.9964.7389.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,260.491,894.0081.5 %5.0822.96507.0438.4 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์48,825.9032,494.7533.4 %5.0976.04646.0633.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์550.94578.00-4.9 %0.0200.47186.966.7 %3.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,330.802,011.4439.6 %5.0880.00231.7473.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,247.51597.0081.6 %5.0291.76152.1147.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์4,976.144,936.220.8 %0.5766.03417.1145.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,366.592,952.5232.4 %5.0988.83443.5255.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,952.83442.8292.6 %5.0937.05979.92-4.6 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,253.352,191.0076.3 %5.01,373.50615.6055.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 132,389.9010,320.0068.1 %5.01,335.78352.4673.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 216,192.215,654.8865.1 %5.01,250.54150.1088.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 310,983.143,650.9966.8 %5.01,600.90534.0266.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์22,468.7930,475.80-35.6 %0.01,085.16785.6227.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,197.365.17100.0 %5.0396.04269.8031.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,105.533,175.5648.0 %5.0379.09565.44-49.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์99,246.9058,379.0041.2 %5.01,759.96773.2256.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์120,938.1821,998.9981.8 %5.0973.511,248.52-28.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์49,713.2715,438.0068.9 %5.0699.12633.809.3 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม77,372.941.00100.0 %5.0943.500.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท63,127.9716,611.0073.7 %5.0821.73310.0862.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ60,171.9714,387.0176.1 %5.0889.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,259.2919,446.43-58.6 %0.02,558.652,592.49-1.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,223.831,197.6862.8 %5.0765.91343.2955.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,871.64511.0082.2 %5.0632.82176.6972.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์31,139.624,473.0085.6 %5.09,120.416,593.5127.7 %5.0
รวม 935,962 348,039 62.81 % 72,178 32,936 54.37 %