สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,540.65771.0078.2 %5.0525.7661.2188.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ26,348.65570.9697.8 %5.0245.87142.5042.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,294.431.00100.0 %5.0895.82228.4874.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,208.891,659.0048.3 %5.0800.7436.3495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,809.624,508.3061.8 %5.03,158.72812.2574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,168.581,202.0071.2 %5.0268.7854.6279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,751.47346.0090.8 %5.0397.1946.2688.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,928.97273.0093.1 %5.0323.550.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,099.28416.0089.9 %5.0356.9037.3589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,761.43119.0096.8 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,774.559.0099.8 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,717.05110.0097.0 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,790.90163.0095.7 %5.0278.2223.5691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,737.20199.0094.7 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,755.85173.0095.4 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,710.32224.0094.0 %5.0252.8946.2581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,741.00155.0095.9 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,828.25438.0088.6 %5.0264.000.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,717.05183.0095.1 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,717.0593.0097.5 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,741.0098.0097.4 %5.0188.7810.6294.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,841.66397.0089.7 %5.0256.9155.1078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,952.92190.0095.2 %5.0246.9519.2592.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,503.492,705.5722.8 %5.01,047.94649.5738.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,331.83902.3661.3 %5.0360.64120.6566.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,440.15595.0075.6 %5.0482.69237.5050.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,434.28654.0073.1 %5.0524.96249.8552.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,492.79814.0067.3 %5.0339.15104.5069.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,429.422,956.2545.6 %5.01,352.20659.8351.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,216.72995.0076.4 %5.0440.01318.2527.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,020.75546.9081.9 %5.0724.67259.5264.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ8,778.462,908.0066.9 %5.03,177.741,292.2159.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,495.445,720.00-129.2 %0.0645.73516.8020.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,373.213,768.2429.9 %5.01,561.40658.3357.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ6,204.002,638.5857.5 %5.01,047.94293.9971.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,276.466,761.9249.1 %5.01,599.41375.4076.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,374.631,214.0064.0 %5.0895.82457.2049.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,581.77351.0077.8 %5.065.2785.20-30.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,591.18572.0084.1 %5.01,066.9654.8694.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,808.741,035.6363.1 %5.0705.66171.0075.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,504.182,735.3839.3 %5.0990.90435.2556.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,848.824,216.3913.0 %5.01,400.50562.6559.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ1,897.523,105.00-63.6 %0.01,143.0522.2898.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ2,960.371,272.0057.0 %5.0952.86479.4849.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ25,859.7712,162.4153.0 %5.010,460.86189.8698.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,797.081,006.0073.5 %5.0705.66673.664.5 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ5,649.563,289.1741.8 %5.0819.75596.9027.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ3,992.743,501.8712.3 %5.01,143.02477.9958.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,099.181,444.4279.7 %5.0421.06305.9027.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,194.653,026.795.3 %2.5819.7746.3494.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,268.172,055.7180.0 %5.0857.78172.9079.8 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 45,017.3621,775.9051.6 %5.01,050.02392.6062.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,396.67671.0072.0 %5.0572.54146.1474.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,232.201,795.2044.5 %5.0834.42255.5569.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,739.10618.0077.4 %5.0629.59232.2763.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,419.513,952.4110.6 %5.01,238.08257.0679.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,894.223,066.0037.4 %5.01,656.48757.9154.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,125.904,983.12-134.4 %0.01,219.09449.5063.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร50,242.619,242.5081.6 %5.02,803.30216.7092.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 127,060.4515,803.4241.6 %5.02,297.25225.0090.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 252,335.9410,417.8780.1 %5.01,090.48492.0254.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3102,885.062,190.9697.9 %5.02,821.02459.3383.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 424,643.738,461.0065.7 %5.01,477.83335.0177.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,785.614,228.79-51.8 %0.0218.07380.00-74.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ172,425.9775,992.0055.9 %5.01,990.03656.0267.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ41,207.6461,860.01-50.1 %0.01,243.271,420.05-14.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ26,073.9516,001.0038.6 %5.0933.39295.4068.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์98,807.80106.7099.9 %5.01,027.3810,917.38-962.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ46,498.2414,573.0068.7 %5.0888.83355.2560.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ55,580.8424,507.0355.9 %5.0858.79456.8646.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ18,674.0723,609.00-26.4 %0.02,247.402,156.704.0 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,817.521,611.0042.8 %5.0762.70418.8145.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,853.78812.0071.5 %5.0686.64268.8860.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ30,893.498,964.0071.0 %5.010,134.313,966.5360.9 %5.0
รวม 1,084,974 400,494 63.09 % 84,499 37,561 55.55 %