สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,929.69602.0084.7 %5.0509.58196.3961.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร14,332.1712,905.6010.0 %5.0189.34138.4926.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,134.681,791.0042.9 %5.0623.68175.4871.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,696.05807.0070.1 %5.0585.6449.7691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร13,532.557,772.0042.6 %5.01,783.63373.2979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,406.45936.0078.8 %5.0365.8566.8681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,175.43166.0096.0 %5.0218.2575.9065.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,135.77213.0094.8 %5.0322.400.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,807.59209.0095.7 %5.0286.04108.4762.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,790.61361.0090.5 %5.0262.2945.8982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,878.61179.0095.4 %5.0218.5938.9782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,546.43207.8995.4 %5.0284.7312.2395.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,104.893,689.34-18.8 %0.0680.70286.9057.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,350.451.00100.0 %5.0233.5447.5079.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,328.32634.0072.8 %5.0460.98167.2063.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,594.09661.0074.5 %5.0399.73177.6555.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,658.43838.0077.1 %5.01,003.98297.1570.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,952.23729.0075.3 %5.0516.79185.5564.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,982.84713.0082.1 %5.0642.67229.2964.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,526.692,242.0036.4 %5.0813.82579.5128.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,168.752,240.84-3.3 %0.0530.15660.75-24.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,468.411,554.4865.2 %5.01,346.26548.6459.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร3,896.341,704.9356.2 %5.0870.86343.7360.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร5,980.8011,112.59-85.8 %0.01,460.38255.5382.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,957.861,220.0075.4 %5.0737.77236.1468.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,277.47517.0084.2 %5.0699.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,700.36457.0087.6 %5.0474.56434.598.4 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,278.591,497.0054.3 %5.0606.21256.9657.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,560.45-19.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,173.38516.0076.3 %5.01,118.07272.2075.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร2,849.692,402.0015.7 %5.0761.77351.0053.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,429.887,375.00-66.5 %0.01,039.4640.4696.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,024.891,290.0067.9 %5.0661.70284.4657.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,231.971,680.0048.0 %5.0870.86264.4869.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,178.822,936.0029.7 %5.0653.230.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,576.931,471.7067.8 %5.0908.91441.5851.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,900.541,999.0031.1 %5.0509.5838.9792.4 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร9,999.011,439.0085.6 %5.0642.67156.0575.7 %5.0
รจ.จ.ยโสธร34,380.7519,497.9343.3 %5.0775.23589.8323.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,435.49550.0077.4 %5.0395.4838.2090.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,195.00975.0069.5 %5.0623.67486.2622.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,407.23441.0081.7 %5.0471.5456.5088.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,624.993,314.508.6 %4.0813.82213.0273.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,699.87773.0079.1 %5.01,003.98191.9080.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร11,048.313,302.6270.1 %5.03,837.32168.7295.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 126,064.2510,009.8761.6 %5.01,627.24291.4782.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 29,620.6691.3299.1 %5.01,302.21228.6182.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร6,032.873,665.4739.2 %5.0335.03383.78-14.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร82,704.1730,287.1463.4 %5.01,712.87930.2945.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา55,092.8516,320.0070.4 %5.0786.52714.599.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,174.9914,568.00-103.0 %0.01,611.811,215.0124.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,815.851,048.0062.8 %5.0642.67503.4421.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,590.89369.0085.8 %5.0471.53274.8041.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร32,378.7416,065.0050.4 %5.02,260.356,482.71-186.8 %0.0
รวม 447,225 198,347 55.65 % 44,274 22,170 49.92 %