สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,697.37527.0085.7 %5.0592.85109.3881.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ7,939.396,406.3519.3 %5.053.4874.34-39.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,144.624,476.79-42.4 %0.0802.034.1399.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,307.382,438.0026.3 %5.0777.5872.9090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ11,923.294,601.6061.4 %5.02,399.36868.1663.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,929.471,238.0068.5 %5.0375.1357.9584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,472.04235.0093.2 %5.0346.9384.8075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,704.14218.0094.1 %5.0319.6841.8486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,338.86114.0096.6 %5.0444.2079.9582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,303.90353.0091.8 %5.0441.3952.2088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,169.64375.0091.0 %5.0288.52125.4356.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,727.43307.0091.8 %5.0223.0048.8678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,256.83203.0095.2 %5.0381.2949.3787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,124.83337.0091.8 %5.0461.9479.6382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,224.17435.0089.7 %5.0353.7751.1785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,134.96161.0096.1 %5.0507.4346.8590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,109.76249.0093.9 %5.0260.6166.7274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,165.74346.0091.7 %5.0392.00107.9072.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,150.254,048.992.4 %1.0878.09724.0017.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,719.081.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,542.57969.0061.9 %5.0471.74348.6526.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,686.691,157.1056.9 %5.0695.70228.0067.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,078.7030,642.58-651.3 %0.01,163.33527.6654.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,134.571,201.0061.7 %5.0859.07169.9280.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,932.51523.0082.2 %5.0535.80520.602.8 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,138.543,894.0052.2 %5.02,950.831,562.7547.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,163.583,470.00-60.4 %0.0625.16424.0432.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,873.523,928.0619.4 %5.01,355.32382.7671.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,652.453,490.444.4 %2.01,125.2997.2991.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,611.218,078.00-6.1 %0.01,620.2252.1696.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,542.701,811.6867.3 %5.0973.17157.5883.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,543.24413.0073.2 %5.075.8363.7615.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ2,713.761,075.0060.4 %5.0878.080.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,959.96497.0083.2 %5.0783.19141.8981.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ10,834.332,247.0079.3 %5.0660.35478.1127.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ9,084.7922,207.00-144.4 %0.01,981.021,364.7931.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,753.423,687.0022.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,452.98917.0073.4 %5.01,030.22225.0578.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,385.5710,912.98-222.3 %0.0973.17112.7088.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,113.351,315.8657.7 %5.0897.11634.2729.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,615.181,470.7859.3 %5.01,106.28468.4257.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,911.781,014.0079.4 %5.01,524.63281.5981.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,123.832,530.9338.6 %5.01,068.22579.8445.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,330.812,556.1223.3 %5.0735.894.1099.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,143.393,160.0023.7 %5.0878.08794.339.5 %4.5
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ51,745.1424,755.1152.2 %5.01,220.381,092.5010.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,411.11672.0072.1 %5.0630.88203.5667.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,641.042,157.6140.7 %5.01,011.20155.1684.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,035.09674.4077.8 %5.0744.98117.6284.2 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,684.484,154.5626.9 %5.01,372.50228.2183.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,062.373,396.00-10.9 %0.0725.961.0099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 121,360.5513,986.0034.5 %5.01,856.01621.5566.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 26,989.1565.8999.1 %5.01,764.30576.9967.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 331,539.8710,451.3366.9 %5.01,564.59818.0647.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ246.05ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,389.642,439.36-2.1 %0.0245.72220.0610.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ77,019.7562,896.0018.3 %5.01,715.64582.9666.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ41,169.4116,454.0160.0 %5.01,034.92570.0044.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ15,527.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ815.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ81,656.661,525.8198.1 %5.0945.30419.9055.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์40,602.1313,702.4066.3 %5.0991.07452.0554.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,026.361,375.0054.6 %5.0859.07351.5059.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,035.95563.0081.5 %5.0451.18208.3553.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ43,877.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,256.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 576,235 299,508 48.02 % 52,970 18,989 64.15 %