สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,477.9477.0096.9 %5.0399.81113.7671.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ17,861.5014,976.3816.2 %5.072.2043.6139.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,733.31782.0071.4 %5.0532.91116.5678.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,463.491,012.0058.9 %5.0589.9739.9293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ12,924.706,705.6048.1 %5.01,902.07580.9469.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,677.771.00100.0 %5.0212.8085.8859.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,561.94246.0093.1 %5.0258.8976.2970.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,539.18181.0094.9 %5.0375.1660.2084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,571.98361.0089.9 %5.0231.1044.9380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,488.79268.0092.3 %5.0196.9747.8975.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,553.741,581.2071.5 %5.0970.29795.1618.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,807.96724.0074.2 %5.0608.99238.5260.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,897.03617.0078.7 %5.0551.94238.1556.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,023.45300.5090.1 %5.0570.95180.9468.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,403.231,627.5063.0 %5.01,217.501,162.194.5 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ6,650.431,707.0874.3 %5.01,512.83555.7563.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,347.43418.0087.5 %5.0761.11541.5828.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,000.861,623.0259.4 %5.0913.24194.6678.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ11,583.234,836.0058.2 %5.0989.31331.4566.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,286.651,035.0068.5 %5.0685.05192.8571.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,076.14724.0076.5 %5.0628.0051.0791.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,784.60364.0086.9 %5.0513.91199.3561.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,946.761,255.0057.4 %5.0666.0380.2987.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,753.8684.6698.2 %5.01,369.63898.8934.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,831.76483.0292.9 %5.01,084.39414.8061.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ2,907.59330.0088.7 %5.0608.99368.6939.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ14,950.543,067.0079.5 %5.01,845.03158.0391.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,951.42792.0073.2 %5.0513.91413.2519.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,310.581,483.0055.2 %5.0780.13688.2311.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,018.181,710.0043.3 %5.0641.96194.6769.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,226.42802.0075.1 %5.0780.1395.0087.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,585.022,434.2332.1 %5.0723.0875.1789.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,235.101,136.0088.9 %5.0643.58315.4951.0 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 35,020.0840,200.00-14.8 %0.0720.851,036.66-43.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,568.79362.0085.9 %5.0380.79211.1144.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,520.47800.1768.3 %5.0456.86149.7767.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,613.86541.0079.3 %5.0437.84144.0667.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,481.393,232.1841.0 %5.0927.20385.5558.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ2,969.44525.0082.3 %5.0589.97155.7373.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,018.702,165.0028.3 %5.0704.07193.8872.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ62,746.5710,064.0084.0 %5.01,436.69416.4471.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,451.312,288.0069.3 %5.0313.47149.2552.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ116,783.1240,379.6765.4 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,124.8611,208.0075.7 %5.0589.94328.0644.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,922.6114,060.64-28.7 %0.01,477.961,897.15-28.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,007.82828.0072.5 %5.0551.93359.3434.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,476.24455.0081.6 %5.0418.85311.4825.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ15,848.076,924.2156.3 %5.04,521.172,416.9246.5 %5.0
รวม 488,986 187,777 61.60 % 38,639 17,752 54.06 %