สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,188.701.00100.0 %5.0385.7696.9074.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,713.4212,646.740.5 %0.5187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,677.041,171.0056.3 %5.0518.87160.5569.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,680.901,997.2025.5 %5.0594.9346.7792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�11,546.648,832.0023.5 %5.01,900.70501.9073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,488.791.00100.0 %5.0255.6338.9884.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,553.02197.0094.5 %5.0277.1689.3267.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,175.97225.0092.9 %5.0280.4891.2967.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,257.77223.0093.2 %5.0268.4999.4063.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,115.89112.0096.4 %5.0218.2322.6589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,181.28153.0095.2 %5.0344.60142.9358.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,527.415,198.11-47.4 %0.0956.24728.5923.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,252.46739.0077.3 %5.0861.16437.1149.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,807.04706.0074.8 %5.0575.92180.5068.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,729.74667.4075.6 %5.0537.89209.0061.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,748.141,438.0061.6 %5.0994.27400.7359.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,013.521,915.0036.5 %5.0772.59506.2634.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,983.772,102.0047.2 %5.01,184.43337.2571.5 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,602.941,495.2358.5 %5.01,013.29228.9577.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,853.817,565.8830.3 %5.02,154.25284.1086.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,070.97998.0067.5 %5.0785.09371.4052.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,466.28316.0078.4 %5.047.5422.8052.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,095.37499.0083.9 %5.0709.0310.9398.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,440.75293.0088.0 %5.0499.85155.3368.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,921.762,050.0029.8 %5.0709.03228.9567.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,279.9736,403.50-750.6 %0.01,279.51593.7553.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,793.122,890.0023.8 %5.01,108.37674.5239.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,331.821,202.0063.9 %5.0747.06160.2878.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,785.645,708.76-19.3 %0.01,204.6228.3397.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,575.151,984.1279.3 %5.0547.73684.00-24.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,937.701,104.0062.4 %5.0709.03174.5275.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,531.712,035.0042.4 %5.0899.19380.4257.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,034.731,221.0069.7 %5.0709.03168.2476.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,456.241,926.0021.6 %5.0480.8447.7790.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู27,975.761,608.0094.3 %5.0626.04365.6841.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�47,705.3333,885.8929.0 %5.0853.73689.6919.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,344.83660.0071.9 %5.0366.7447.6487.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,082.341,000.0067.6 %5.0690.0156.2691.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,675.45541.0079.8 %5.0518.87112.9978.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,641.341,995.0045.2 %5.0766.08136.4982.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,150.583,043.053.4 %1.5709.036,166.04-769.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 60,127.8911,920.0080.2 %5.01,033.24179.5082.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 227,593.057,379.9073.3 %5.01,087.84809.7525.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู12,630.833,027.2076.0 %5.0286.74285.000.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู43,190.4123,316.0046.0 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง71,639.0613,384.0081.3 %5.0639.67380.0040.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู6,479.7513,500.00-108.3 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,659.341,043.0060.8 %5.0594.93354.3740.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,311.89185.0092.0 %5.0423.79161.3861.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู12,121.795,756.0052.5 %5.03,925.755,211.20-32.7 %0.0
รวม 470,149 228,260 51.45 % 39,618 23,906 39.66 %