สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,920.272,205.6424.5 %5.02,089.560.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,505.877,001.89-7.6 %0.01,280.05187.4685.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,447.68782.0077.3 %5.0576.46173.2170.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น21,355.2324,534.81-14.9 %0.0130.3741.7668.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,032.585,095.7015.5 %5.049.0584.67-72.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 111,487.4639,204.0064.8 %5.02,096.63532.2074.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,744.1915,213.00-220.7 %0.01,508.25313.8479.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,870.652,074.0027.8 %5.0361.3041.1988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น18,979.6315,861.0016.4 %5.05,180.511,484.1671.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,582.60877.0080.9 %5.0429.81100.4176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,608.341,310.0071.6 %5.0314.47102.0667.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,189.52183.0095.6 %5.0168.1912.3392.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,427.45200.0095.5 %5.0167.6011.9892.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,253.39139.0096.7 %5.0295.9863.5378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,211.13861.0079.6 %5.0490.45118.7475.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,136.37197.0095.2 %5.0421.2511.7597.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,453.42581.0087.0 %5.0340.3962.2281.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,162.74365.0091.2 %5.0273.9248.6682.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,881.93284.0092.7 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,465.41854.0080.9 %5.0371.8442.5288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,467.36666.0085.1 %5.0460.3244.8190.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,159.02264.0093.7 %5.0350.4612.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,202.88408.0090.3 %5.0411.2943.6189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,172.78275.0093.4 %5.0330.6946.0386.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,863.64422.0089.1 %5.0333.7541.8087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,776.72227.0094.0 %5.0259.5612.4395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,800.11299.0092.1 %5.0255.4211.7695.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,820.92195.0094.9 %5.0402.5610.2097.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,843.57233.0093.9 %5.0180.0659.1667.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,631.092,922.9119.5 %5.01,070.881,030.623.8 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,323.06488.5779.0 %5.0466.11125.2173.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,315.78666.0071.2 %5.0467.6183.8082.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,557.07458.0082.1 %5.0490.37209.5457.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,390.17884.0063.0 %5.0569.00228.5859.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,103.653,057.001.5 %0.5709.57486.4631.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,450.902,510.0043.6 %5.01,451.20927.4436.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,488.821.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,666.04921.0074.9 %5.01,189.12586.6150.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 619,100.2654,147.00-183.5 %0.08,043.114,652.7042.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,008.541,261.0058.1 %5.01,476.00393.0873.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,466.552,701.7639.5 %5.02,447.952,161.1111.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,334.78568.0093.9 %5.03,352.801,403.2358.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 519,281.5416,903.0012.3 %5.02,861.021,873.1234.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น25,151.3810,361.3858.8 %5.0972.54402.0458.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,654.693,846.7117.4 %5.02,755.12292.6989.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,772.923,834.18-116.3 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,274.163,295.7947.5 %5.02,325.93727.5268.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,298.023,150.8826.7 %5.01,318.09445.3866.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,675.47984.0073.2 %5.01,527.851,167.8623.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ180,344.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ717.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)10,297.9310,358.00-0.6 %0.03,580.993,839.15-7.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,023.057,274.9651.6 %5.02,444.01133.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,518.231,365.0087.0 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,120.076,818.00-65.5 %0.01,590.63408.2074.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)11,522.621.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 413,693.471.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,353.417,371.60-0.2 %0.02,982.854,657.88-56.2 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.19,747.4612,302.7337.7 %5.0323.08180.2244.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,477.91518.0065.0 %5.071.0047.5533.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น2,896.251,271.0056.1 %5.0918.7568.0292.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,760.23465.0083.2 %5.0785.64294.9362.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,875.224,135.59-6.7 %0.01,184.97413.1365.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น6,934.7033,108.00-377.4 %0.01,793.492,111.63-17.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,543.767,173.85-29.4 %0.01,850.531,555.2116.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น10,807.9617,177.00-58.9 %0.02,592.2242.1298.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,342.411.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,839.381.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,377.422,361.0030.1 %5.01,051.86438.3558.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,268.15612.7385.6 %5.01,280.05214.4483.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,201.112,247.5756.8 %5.01,605.27771.1652.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,624.133,576.001.3 %0.512,226.65156.5098.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,260.5912,934.009.3 %4.5775.66723.276.8 %3.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,244.9410,526.0035.2 %5.0558.65218.5060.9 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 39,535.665,533.0086.0 %5.01,011.89425.4558.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 413,966.8911,208.0019.8 %5.03,222.021,088.6666.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,444.411,068.0056.3 %5.0652.5370.0289.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น32,659.5513,102.0059.9 %5.01,624.53187.5388.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,213.391,495.0053.5 %5.0899.73297.8366.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,201.611.00100.0 %5.01,507.860.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,001.511,911.0052.2 %5.01,013.83222.4778.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,385.253,627.0017.3 %5.01,741.84314.9281.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,828.954,878.23-27.4 %0.01,184.97705.2240.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น45,727.003,273.7992.8 %5.0104,750.41189.5799.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)30,298.387,663.0574.7 %5.03,358.961,356.0259.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 118,609.0411,377.0038.9 %5.01,010.17461.5854.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 235,371.948,801.3875.1 %5.0719.60764.26-6.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 317,326.798,423.6751.4 %5.01,354.60243.2082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 432,542.458,494.7873.9 %5.01,683.90487.9871.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 581,853.0914,182.0882.7 %5.01,624.68818.2049.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,881.0513,236.00-125.1 %0.0409.14558.00-36.4 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น37,604.081.00100.0 %5.0365.42473.46-29.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น73,208.8732,592.0055.5 %5.01,175.832,407.45-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่46,775.7311,728.0074.9 %5.0942.20494.2647.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น81,682.021.00100.0 %5.01,946.24331.8482.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ51,033.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น22,337.8129,787.00-33.3 %0.01,091.553,046.75-179.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน20,700.0814,595.0029.5 %5.01,015.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,964.001.00100.0 %5.02,570.600.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น19,902.798,382.6157.9 %5.03,489.171,865.3846.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น38,029.4030,480.0019.9 %5.01,688.59245.0985.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,789.90539.0080.7 %5.0974.80188.1380.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น142,995.9852,088.2163.6 %5.02,152.11433.6379.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,544.173,381.004.6 %2.0994.81444.6155.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,036.507,726.00-53.4 %0.02,210.4957.9597.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,517.82699.0072.2 %5.01,359.7136.5197.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,808.231,262.0055.1 %5.0804.65323.7059.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,459,243 686,912 52.93 % 255,504 56,312 77.96 %