สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,329.71872.0073.8 %5.0253.5647.6281.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,565.081,747.0051.0 %5.0576.8321.3296.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,290.901,631.0050.4 %5.0443.7243.3090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 417,088.5518,290.00-7.0 %0.03,463.46843.5575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 123,287.5623,776.00-2.1 %0.02,752.67394.2585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 214,530.5123,094.00-58.9 %0.02,746.65377.8486.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,009.29795.0080.2 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,927.001,865.0068.5 %5.0314.3577.9075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,706.362,061.0069.3 %5.0367.6557.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,800.012,741.0052.7 %5.0347.25120.1165.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,031.033,034.0066.4 %5.0318.8942.7586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,358.76590.0082.4 %5.0179.1195.0047.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,837.362,796.0052.1 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,038.321,828.0063.7 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,404.7612,000.00-87.4 %0.01,432.551,238.8713.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,876.862,944.00-2.3 %0.01,072.92703.0034.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,445.661,301.0070.7 %5.0919.14263.0071.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,965.251,082.0063.5 %5.0386.67115.0770.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,713.681,112.0059.0 %5.0355.73141.9360.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,004.931,536.0061.6 %5.0694.78589.0015.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,090.072,247.0045.1 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,296.801,513.0064.8 %5.0957.15597.7037.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี13,216.7020,160.00-52.5 %0.01,679.7928.5098.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,614.221,438.0060.2 %5.0512.6059.6488.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,491.967,257.00-61.6 %0.01,107.45328.5370.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,481.69978.0071.9 %5.0591.3818.6496.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,709.47509.0081.2 %5.0329.62219.7533.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,047.543,903.003.6 %1.5728.96179.3775.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี14,367.3821,450.00-49.3 %0.02,668.621,795.2632.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,905.183,486.0028.9 %5.0786.03258.4767.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,126.142,076.0049.7 %5.0576.86190.2967.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,433.9315,126.00-135.1 %0.01,337.47113.1591.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,332.741,578.0086.1 %5.0533.0055.5489.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,389.851,972.0041.8 %5.0501.46138.4272.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,645.393,000.0046.9 %5.0652.8995.0085.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,996.392,623.0056.3 %5.01,126.45447.7060.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,467.4712,965.00-100.5 %0.01,432.5591.2093.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,647.768,000.0024.9 %5.0963.49201.2479.1 %5.0
รจก.บางขวาง 180,842.78207,028.00-14.5 %0.01,994.01417.1879.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี55,814.0448,234.0013.6 %5.0813.11370.3054.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,685.652,953.73-10.0 %0.0272.571.0099.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,696.021,675.0064.3 %5.0938.13199.6878.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,621.911,555.0057.1 %5.0538.80196.3163.6 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,511.2810,727.006.8 %3.01,926.97256.5086.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,375.511,798.0058.9 %5.0500.81663.26-32.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,479.724,386.002.1 %1.0525.06255.0051.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 126,371.6911,245.0057.4 %5.0357.76242.3732.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 234,564.5713,018.0062.3 %5.0613.68340.6344.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี25,625.7213,801.0046.1 %5.0668.28436.7534.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,808.2512,853.00-88.8 %0.0343.81237.9830.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,378.764,767.00-8.9 %0.0382.10295.2922.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี62,511.6125,699.0058.9 %5.0453.63618.51-36.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี13,314.3517,037.00-28.0 %0.02,347.66974.3658.5 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ254,250.48125,000.0050.8 %5.0365.87540.49-47.7 %0.0
สถาบันทันตกรรม107,052.0878,000.0027.1 %5.0212.21101.5852.1 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก730,540.88559,000.0023.5 %5.011,760.57917.0092.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,729.352,449.0034.3 %5.0656.77224.5065.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,521.59539.0078.6 %5.0253.5652.1779.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี110,448.0027,499.4275.1 %5.051,168.647,168.9186.0 %5.0
รวม 1,897,617 1,384,640 27.03 % 111,827 24,748 77.87 %