สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,371.99534.0077.5 %5.0608.39265.1256.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย19,502.7621,613.23-10.8 %0.066.90137.80-106.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,111.358,395.007.9 %3.5138.9466.3052.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,402.004,171.015.2 %2.5104.0051.4050.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,771.311,800.0035.0 %5.0741.50251.9866.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,638.541,170.0055.7 %5.0339.3047.7585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย18,864.759,080.0051.9 %5.03,156.54722.0077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,927.83321.0091.8 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,251.19340.0092.0 %5.0320.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,470.65277.0092.0 %5.0416.8047.5088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,561.08386.0089.2 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,535.90160.0095.5 %5.0453.6899.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว728.758.0098.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,070.71715.0082.4 %5.0396.6958.9085.2 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,864.13388.0090.0 %5.0234.4952.2577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว885.3037.0095.8 %5.0410.1466.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,971.37297.0092.5 %5.0372.3961.7583.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,851.99148.1598.5 %5.01,593.27410.5774.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,316.013,740.3029.6 %5.0816.00234.6971.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,497.104,392.602.3 %1.01,426.091,218.5714.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,301.15710.0069.1 %5.0608.40518.2214.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,530.141,142.0067.7 %5.01,083.80759.0130.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,887.49565.0080.4 %5.0798.55276.8565.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,551.62236.3090.7 %5.01,586.38224.9685.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,854.011,631.0057.7 %5.0950.69526.0444.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,896.431,659.2812.5 %5.0562.52327.7541.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,882.202,356.8051.7 %5.01,673.29575.5265.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,512.921,550.0055.9 %5.01,045.76276.6973.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย8,817.787,759.7912.0 %5.01,426.07208.0585.4 %5.0
ท่าอากาศยานเลย40,311.7634,852.9413.5 %5.0576.07534.977.1 %3.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,395.74808.5076.2 %5.0988.7120.4097.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,347.42517.0078.0 %5.081.271,520.00-1,770.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,353.60517.0078.0 %5.081.2792.93-14.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,888.05669.0076.8 %5.0798.0852.1893.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,714.21517.0081.0 %5.0722.49205.5871.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,220.301,714.0246.8 %5.0969.69338.2265.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,090.301,740.0065.8 %5.01,730.334,103.80-137.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,580.431,560.0056.4 %5.01,102.791,046.395.1 %2.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,322.651,207.0063.7 %5.0988.71474.6152.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย12,022.896,692.7344.3 %5.01,502.1558.4596.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,975.991,070.0089.3 %5.0912.65229.5274.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,415.04836.8275.5 %5.01,007.72235.0676.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,437.842,359.0046.8 %5.01,273.95319.8874.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,137.221,499.9163.7 %5.01,273.98507.3060.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,702.352,491.527.8 %3.5779.540.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,878.811,953.0080.2 %5.0855.60380.5355.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย33,318.1824,238.5027.3 %5.0979.58355.5563.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,035.16283.4086.1 %5.0570.3660.9989.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,265.641,014.0068.9 %5.0874.60205.8176.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย726.62403.0044.5 %5.0703.4788.6687.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,958.303,555.7210.2 %5.0912.65274.7169.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,282.671,970.0054.0 %5.01,350.02476.7664.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,790.071,407.1679.3 %5.01,958.53366.7381.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 321,345.016,092.4771.5 %5.01,623.001,026.9036.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)13,629.81517.0096.2 %5.01,579.9225,135.52-1,490.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 123,033.1411,222.2851.3 %5.02,636.08532.3779.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 29,207.787,674.4816.7 %5.01,545.28760.4750.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย27,472.393,583.1587.0 %5.0329.28277.5015.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย71,003.1040,103.9943.5 %5.01,657.2962.1196.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย80,243.0420,471.3074.5 %5.0964.75518.8246.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ13,032.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ367.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ9,236.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ154.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย12,268.2511,522.006.1 %3.02,331.871,695.9327.3 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบ371,320.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,733.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,414.282,486.4227.2 %5.01,102.81426.1661.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,656.471,309.0050.7 %5.0646.41349.4145.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 25,860.738,954.6565.4 %5.04,190.134,531.99-8.2 %0.0
รวม 606,134 283,397 53.25 % 63,553 54,887 13.64 %