สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,978.39846.6078.7 %5.0509.00182.4064.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,955.0622,771.000.8 %0.585.06126.92-49.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,915.732,085.7328.5 %5.0610.65204.9166.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,733.37997.0063.5 %5.0553.600.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย17,278.156,757.6060.9 %5.02,600.76415.1584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,579.75322.0093.0 %5.0306.4483.5972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,261.49500.0088.3 %5.0343.4592.2773.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,090.33186.0095.5 %5.0430.6881.7781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,537.34479.0089.4 %5.0303.6278.9674.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,127.29313.0092.4 %5.0355.0881.1577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,054.19148.0096.3 %5.0442.2042.7590.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,146.945,339.0913.1 %5.02,583.970.95100.0 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย53,305.0646,472.0012.8 %5.02,553.03490.7880.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,255.576,506.56-23.8 %0.01,276.21760.0040.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,639.501,685.2453.7 %5.0435.49204.8253.0 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย1,827.321.0099.9 %5.0748.67521.1330.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,105.26735.0076.3 %5.0751.34844.88-12.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,930.11539.0089.1 %5.0451.95207.4854.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย4,862.002,005.3258.8 %5.0794.251,901.66-139.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,790.451,014.0073.2 %5.0954.68365.7561.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,744.022,265.0039.5 %5.0889.3292.3489.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,444.852,849.8435.9 %5.0796.1995.0088.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,232.719,302.49-119.8 %0.01,079.48176.2983.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,118.81736.0076.4 %5.0623.09330.6746.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย22,587.40480.0097.9 %5.0226.0742.7581.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,110.771,026.0067.0 %5.0623.0655.4191.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,275.18703.0078.5 %5.0470.9783.0782.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,232.423,782.1410.6 %5.01,079.48379.8164.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,065.4241,596.15-923.2 %0.0451.951,200.83-165.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,436.114,296.9521.0 %5.01,174.56516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,180.2113,830.00-167.0 %0.01,326.69181.4586.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,769.106,451.58-35.3 %0.01,079.4859.7794.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,658.571,206.0067.0 %5.0451.95539.50-19.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,513.902,796.8420.4 %5.0794.24761.264.2 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,213.942,451.5753.0 %5.0775.222.8599.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,813.951,504.6274.1 %5.0851.29409.2351.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,232.421,831.8056.7 %5.01,079.4861.1994.3 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย10,231.951,952.0080.9 %5.0629.66343.4445.5 %5.0
รจจ.หนองคาย 59,408.0828,560.9251.9 %5.0736.50346.6152.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,572.62619.0075.9 %5.0394.89115.5570.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,532.043,131.2930.9 %5.01,317.83618.0553.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,768.14988.0064.3 %5.0470.9791.8580.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย5,084.674,106.5219.2 %5.01,105.06464.0858.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,131.69846.6073.0 %5.0604.080.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย2,711.69846.6068.8 %5.0451.9576.0083.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)6,291.816,367.25-1.2 %0.01,381.43628.6854.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 141,435.8510,165.2675.5 %5.01,434.85882.2838.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 268,114.9512,156.0082.2 %5.01,495.05554.6362.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,208.152,864.1631.9 %5.0270.33338.91-25.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย76,893.6749,694.9935.4 %5.01,263.43665.3247.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย18,868.841,213.0093.6 %5.0618.270.00100.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย64,082.5392,569.83-44.5 %0.0607.06422.4730.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,865.5712,956.17-19.2 %0.01,641.601,316.1019.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,187.481,565.0050.9 %5.0604.08378.8937.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,781.501,234.0055.6 %5.0413.92166.2159.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย33,016.05846.6097.4 %5.03,547.3176.0097.9 %5.0
รวม 673,190 429,496 36.20 % 48,629 19,162 60.60 %