สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,373.94312.0086.9 %5.0467.00152.4067.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม27,266.0315,548.6043.0 %5.0176.2864.3663.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,510.682,370.3632.5 %5.0795.49185.8276.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,020.90669.0077.9 %5.0657.15106.8383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม16,719.7212,500.0025.2 %5.03,376.42827.5475.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,290.90709.0083.5 %5.0362.1233.4690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,353.68263.0092.2 %5.0267.330.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,689.84553.0085.0 %5.0316.3899.3868.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,243.51237.0094.4 %5.0277.8297.0265.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,358.37330.0090.2 %5.0297.8813.0595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,221.09200.0093.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,695.3548.0098.7 %5.0229.1888.5661.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,606.50147.0095.9 %5.0441.73113.9774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,792.10341.0091.0 %5.0321.1569.9078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,577.44281.0092.1 %5.0158.8214.7590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,540.15100.0097.2 %5.0289.4015.0194.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,254.58134.0095.9 %5.0188.6813.2593.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,279.323,777.07-15.2 %0.0828.30491.6940.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,342.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,531.27541.0084.7 %5.0866.34307.6264.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,786.26889.0068.1 %5.0657.13129.3680.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,678.88649.0075.8 %5.0619.12362.6541.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,141.761,182.9183.4 %5.02,653.83834.5268.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,062.362,317.34-12.4 %0.0490.85550.38-12.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,781.111,004.0079.0 %5.01,474.84997.0932.4 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,645.001,542.0057.7 %5.0915.47121.1586.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,450.0611,463.74-77.7 %0.01,363.76392.5871.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,320.331,714.2148.4 %5.0885.35410.6453.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,624.29203.0087.5 %5.058.170.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,582.86424.0083.6 %5.0368.8846.4787.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม4,280.66396.0090.7 %5.01,227.63180.5085.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,158.012,266.6928.2 %5.0771.25358.3453.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,759.7527,540.00-378.1 %0.01,777.0842,692.76-2,302.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,754.984,327.0044.2 %5.02,009.88350.6782.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,280.071,379.0058.0 %5.0612.14212.0765.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,627.327,902.45-3.6 %0.02,157.50121.9894.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม10,065.90328.0096.7 %5.0450.76506.26-12.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,881.451,718.0055.7 %5.0851.21285.8466.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,253.603,025.0028.9 %5.0885.35245.3272.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม4,925.272,226.0054.8 %5.01,037.45353.3465.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,895.503,823.4735.1 %5.0828.5334.6695.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,180.101,468.0085.6 %5.0714.20265.6862.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 43,154.2148,171.00-11.6 %0.0925.201,069.70-15.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,504.771,294.0063.1 %5.0600.11169.5271.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,746.192,944.0021.4 %5.0559.38396.1629.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,537.361,067.0057.9 %5.0543.07224.0558.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,141.455,378.0012.4 %5.0980.41398.3059.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,770.481,133.0076.2 %5.01,398.78605.8256.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,455.236,561.79-89.9 %0.0866.31232.4873.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 331,003.118,892.7771.3 %5.01,064.31397.7562.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม18,227.479,105.6050.0 %5.01,804.22146.2891.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 125,998.098,888.2865.8 %5.01,334.11377.2571.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 214,281.4612,102.0015.3 %5.018,702.76522.7597.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,020.944,738.5152.7 %5.0390.95414.37-6.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม75,940.9351,366.0032.4 %5.01,545.6513,708.69-786.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม74,515.47197.5599.7 %5.0837.9545.5494.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม31,322.9026,141.0016.5 %5.0910.651,197.95-31.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม26,231.7519,298.7726.4 %5.0803.970.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย56,961.6913,464.0076.4 %5.0806.90103.7187.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม67,964.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0738.30346.7553.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม15,257.9816,490.00-8.1 %0.01,818.251,183.4134.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,911.72964.0066.9 %5.0714.21313.2556.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,819.00478.0083.0 %5.0581.09266.0054.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม37,857.939,478.1875.0 %5.06,049.673,559.2041.2 %5.0
รวม 702,121 365,003 48.01 % 77,104 77,829 -0.94 %