สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0505.84117.1476.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด12,880.474,902.3061.9 %5.0145.9292.8936.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,073.383,173.00-195.6 %0.0490.28166.3466.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,635.151,016.0061.4 %5.0452.2453.6688.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด20,927.084,467.4278.7 %5.03,222.91829.3474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,235.001.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,321.851,376.0068.2 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,802.26199.0094.8 %5.0331.3083.1874.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,633.08236.0093.5 %5.0234.9661.4073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,533.02144.0095.9 %5.0203.4220.1290.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,239.83138.0095.7 %5.0123.8119.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,928.97311.0092.1 %5.0346.0178.2677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,631.70164.0096.5 %5.0349.7326.6092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,279.86120.0096.3 %5.0220.1964.6970.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,761.4938.0097.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,345.53338.0089.9 %5.0235.3440.4882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,163.11119.0096.2 %5.0161.0414.7790.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,110.85247.0094.0 %5.0185.6633.9481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,100.83376.0090.8 %5.0231.2877.0466.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,317.30162.0095.1 %5.0290.8740.4886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,567.0973.0098.0 %5.0265.6249.3981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,061.49272.0093.3 %5.0230.1422.0990.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,770.443,799.50-0.8 %0.01,036.06646.0037.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด680.313,799.50-458.5 %0.0250.48646.00-157.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,615.841.00100.0 %5.0301.580.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,396.411,409.7041.2 %5.0524.39237.3254.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,460.79776.0068.5 %5.0517.16228.0055.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,052.81962.0053.1 %5.0899.03311.2665.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,127.861,085.0065.3 %5.0788.86279.9764.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,952.20477.0087.9 %5.0769.84240.7268.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,803.931,560.0077.1 %5.02,092.171,300.2537.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,168.522,896.03-33.5 %0.0606.87469.1022.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,286.362,922.0044.7 %5.01,024.07267.4773.9 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,004.572,840.0029.1 %5.01,058.0167.4593.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)16,386.7615,015.948.4 %4.01,781.35502.7671.8 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด63,112.2328,133.4955.4 %5.0283.58365.35-28.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,478.691,429.2058.9 %5.0990.50303.3569.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,461.48845.0042.2 %5.063.640.9598.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,603.93488.0069.6 %5.043.4031.2428.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด2,999.57570.0081.0 %5.0750.8361.9291.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,671.01206.0092.3 %5.0700.41609.9012.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,333.821,477.0055.7 %5.0845.90372.1856.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,677.0234,373.15-414.8 %0.02,852.401,341.2353.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,879.131.00100.0 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,731.151,908.0078.1 %5.03,165.851,423.5955.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,526.635,252.005.0 %2.51,128.2282.8292.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,675.38673.0093.7 %5.01,055.08579.5045.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,586.112,278.5036.5 %5.0940.99656.3330.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,294.802,506.0041.7 %5.0818.161,253.13-53.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,446.711,980.0455.5 %5.01,283.24710.6344.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,506.574,338.00-23.7 %0.0648.5383.6787.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด11,921.879,632.0019.2 %5.0490.12314.4535.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,538.102,592.00-2.1 %0.0386.58161.5958.2 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 64,189.1643,488.7632.2 %5.01,207.541.0099.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด567.84535.005.8 %2.5238.96136.5842.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,022.361,434.1252.5 %5.0788.86373.0852.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,808.361,441.0062.2 %5.0693.78137.4280.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,492.615,318.79-18.4 %0.01,167.46626.5346.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,134.132,098.0049.3 %5.01,188.20651.3045.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,420.647,797.1117.2 %5.0919.60173.5081.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 157,085.3813,900.0075.7 %5.01,882.07480.8174.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 215,428.1912,192.0021.0 %5.01,170.73417.8064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 319,491.107,402.3362.0 %5.0941.08207.5877.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)50,997.887,563.1085.2 %5.02,272.66949.5258.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,025.018,650.30-43.6 %0.0422.65238.3443.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,247.3149,969.44-2,123.5 %0.0291.74273.496.3 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด131,449.1679,360.0139.6 %5.01,567.26374.8476.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด127,626.7122,656.0082.2 %5.0876.94293.6566.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด37,813.231.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย21,378.1933,487.93-56.6 %0.0905.3020.9497.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร17,805.64108.0099.4 %5.0808.56609.5824.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง175,744.0518,377.0089.5 %5.0916.67492.2146.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด67,589.59169.8299.7 %5.0760.18519.4831.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,481.3916,912.00-99.4 %0.02,007.20535.6073.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,060.06738.0075.9 %5.0750.82191.7174.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,997.23773.0074.2 %5.0655.74179.2972.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด43,695.894,000.0090.8 %5.08,371.091,000.0088.1 %5.0
รวม 1,176,252 492,471 58.13 % 69,868 24,328 65.18 %