สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,429.69357.0085.3 %5.0569.7555.1890.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร15,355.075,576.0063.7 %5.0191.57155.8418.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,947.53724.0075.4 %5.0797.94163.2879.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,814.92480.0082.9 %5.0504.0544.2991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร13,405.0010,076.0024.8 %5.02,566.43593.6976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,497.67235.0094.8 %5.0401.0816.7995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,072.22755.0081.5 %5.0301.2238.8687.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,664.68843.0077.0 %5.0473.22162.4665.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,578.17213.0094.0 %5.0317.1254.2282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,836.94297.0092.3 %5.0280.6797.2765.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,056.00235.0094.2 %5.0153.1520.5686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,247.22464.0085.7 %5.0414.6087.8178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0420.0962.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,593.50133.0094.9 %5.0367.1815.7595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,450.89238.0093.1 %5.0191.2276.9959.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,782.61188.0095.0 %5.0280.1586.4469.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,435.14207.0094.0 %5.0420.0699.8776.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,382.28132.0096.1 %5.0417.2772.4482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,767.17318.0091.6 %5.0319.2781.2474.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,422.39147.0095.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,400.28111.0096.7 %5.0251.3991.7963.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร2,993.142,810.316.1 %3.0797.921,212.34-51.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,565.281,488.0058.3 %5.01,159.24567.2951.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,897.61946.0067.4 %5.0778.92207.3673.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,675.44387.0085.5 %5.0468.80343.2026.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,986.191,727.0042.2 %5.0931.031,231.87-32.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,873.441,755.0038.9 %5.0556.17332.5040.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,529.823,617.0020.2 %5.01,596.641,237.9222.5 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,948.691,982.8949.8 %5.01,292.36185.5485.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,145.728,408.23-36.8 %0.0986.12177.9982.0 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร51,893.8351,979.00-0.2 %0.0565.42156.0072.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,575.8514,356.00-49.9 %0.04,044.135,604.55-38.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,036.421,351.8073.2 %5.0912.04154.8583.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,401.53437.0068.8 %5.067.480.9098.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร3,777.786,393.50-69.2 %0.080.529.1388.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร2,965.83402.0086.4 %5.0613.690.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,814.92638.0077.3 %5.0504.05199.5060.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,103.681,361.0056.1 %5.0874.00274.6668.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,617.863,898.0041.1 %5.01,597.591,219.9223.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,886.254,779.002.2 %1.01,383.86561.8659.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,448.50621.0082.0 %5.0636.44278.3156.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,367.287,190.00-64.6 %0.01,026.86153.8385.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร13,443.7511,708.9612.9 %5.02,768.173,038.30-9.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,704.311,281.0086.8 %5.0797.92566.5429.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,361.672,642.5621.4 %5.0988.10803.6818.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,835.813,524.008.1 %4.01,254.20346.5672.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,971.332,563.8048.4 %5.01,311.35425.4767.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,868.332,724.2829.6 %5.0556.802.8599.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,521.974,230.1559.8 %5.0988.10700.6129.1 %5.0
รจจ.สกลนคร 72,396.25108,092.00-49.3 %0.01,277.17623.5151.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,701.94521.5080.7 %5.0569.75169.1970.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,645.001,515.1167.4 %5.0969.07282.0970.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,531.31745.0092.2 %5.0683.84313.1854.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,514.833,183.0142.3 %5.0947.81448.1452.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,854.812,141.4555.9 %5.01,273.34323.9974.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,332.504,253.391.8 %0.51,070.41204.2580.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 127,431.5210,296.0062.5 %5.01,540.29683.3055.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 243,370.9912,543.0071.1 %5.02,623.69633.7775.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3120,096.1411,298.4690.6 %5.02,618.04435.4883.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2344,895.326,020.0086.6 %5.02,402.911,504.3337.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,185.283,142.5824.9 %5.0428.01289.8632.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร94,670.7963,882.0132.5 %5.02,037.781,195.4141.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร52,849.0912,898.0075.6 %5.0803.031,262.40-57.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม13,592.4715,400.00-13.3 %0.0838.591,558.67-85.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน127,748.0029,189.0077.2 %5.01,165.01700.9039.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,970.568,633.283.8 %1.52,162.891,952.159.7 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,065.561,623.0047.1 %5.0854.99793.827.2 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,925.51471.0083.9 %5.0702.86371.0747.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร40,141.287,349.2681.7 %5.05,823.695,604.783.8 %1.5
รวม 961,271 470,129 51.09 % 69,601 41,380 40.55 %