สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,254.98345.0084.7 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม297,357.2217,235.0094.2 %5.02,190.53378.9482.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,822.321,288.0054.4 %5.0306.2557.5581.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,342.77936.0072.0 %5.0720.3381.3888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม9,687.335,309.6045.2 %5.02,013.41906.3955.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,316.57214.0096.6 %5.0219.3693.9657.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,075.16310.0092.4 %5.0285.12107.1562.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,597.26149.0095.9 %5.0514.8769.9686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,932.96143.0096.4 %5.0294.683.7798.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,974.90182.0095.4 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,060.31470.0088.4 %5.0399.13122.8369.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,045.24232.0094.3 %5.0251.46100.6460.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,078.53192.0095.3 %5.0351.7493.1073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,980.02214.0094.6 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม9,229.7822,438.50-143.1 %0.02,013.82203.3089.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,989.444,581.00-14.8 %0.01,005.57694.4530.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,325.881.00100.0 %5.0378.01152.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,289.811,976.0013.7 %5.0344.58142.5458.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,405.721,030.8057.2 %5.0544.22152.0072.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,821.33634.0083.4 %5.01,043.59707.7332.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,231.18702.0086.6 %5.0663.47149.2077.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,748.90650.0086.3 %5.0323.7495.0070.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,814.381,036.6684.8 %5.02,051.45970.9752.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,532.022,580.00-1.9 %0.0557.79392.5529.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,677.402,608.0444.2 %5.01,480.941,099.2825.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม6,545.651,921.0070.7 %5.0907.1621.3697.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,197.1410,766.71-107.2 %0.0973.88612.6037.1 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม65,889.46147,983.34-124.6 %0.0190.90220.26-15.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,077.83709.0077.0 %5.0720.33168.8176.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,371.97598.0074.8 %5.062.9728.8854.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,063.12106.0090.0 %5.049.9355.85-11.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,967.69405.0086.4 %5.0782.0040.1794.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,389.26674.0080.1 %5.0568.20331.2741.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,942.811,687.0057.2 %5.0815.41526.9535.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม5,153.0834,493.40-569.4 %0.01,214.741,091.6110.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,970.964,077.82-2.7 %0.01,157.68138.2288.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม3,739.041,966.0047.4 %5.0674.65330.4151.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม13,059.4812,348.905.4 %2.51,975.38159.2091.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,006.81851.0091.5 %5.0625.25328.9247.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,466.134,089.28-18.0 %0.0834.39275.9366.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,454.901,817.0059.2 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,412.75835.5081.1 %5.0853.44266.7868.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม4,907.593,691.9024.8 %5.0625.2549.9392.0 %5.0
สพ.นครพนม48,842.756,430.0086.8 %5.0789.41429.3345.6 %5.0
รจก.นครพนม 88,234.2267,047.2824.0 %5.01,504.471,090.5527.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม4,881.371.00100.0 %5.01,313.4754.1495.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,876.133,445.0011.1 %5.0910.49262.3771.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,153.221,622.0048.6 %5.0568.20259.2654.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,194.433,399.6634.6 %5.0986.28523.6546.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,541.421,337.0047.4 %5.01,271.42419.8067.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,387.034,218.44-24.5 %0.0623.03265.2957.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 135,892.688,498.0076.3 %5.01,323.30868.3134.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 210,472.4010,231.622.3 %1.01,499.141,035.6330.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม17,765.087,826.8055.9 %5.0451.52948.46-110.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม27,145.346,576.1475.8 %5.0356.10196.6544.8 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม40,584.6740,831.99-0.6 %0.01,178.16331.5271.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง25,267.2817,772.8029.7 %5.0890.97456.6748.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม50,538.5313,910.4072.5 %5.0741.56351.4852.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม12,144.1116,498.00-35.9 %0.01,756.361,616.258.0 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,997.251,562.0047.9 %5.0682.27326.0152.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,590.231,104.8869.2 %5.0530.1744.1291.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม31,103.6215,166.3551.2 %5.02,633.52736.0272.1 %5.0
รวม 966,819 521,958 46.01 % 52,874 22,309 57.81 %