สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,264.381,420.0037.3 %5.0439.07140.7767.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร25,573.4410,393.1859.4 %5.081.05229.06-182.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,017.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.034.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,830.281,306.0053.9 %5.0534.150.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,391.631,350.0060.2 %5.0667.26102.9984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร17,538.3312,510.7828.7 %5.03,063.27437.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0432.9884.4980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,880.26249.0093.6 %5.0226.2038.7682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,717.81144.0096.1 %5.0232.8342.0781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,051.46152.0096.2 %5.0333.760.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,602.3361.0098.3 %5.0266.5038.6985.5 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร19,337.5635,961.17-86.0 %0.03,762.60443.0288.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,782.412,575.5031.9 %5.0952.451,128.88-18.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,403.391,070.0055.5 %5.0458.0647.5089.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,606.351,247.0065.4 %5.0933.48158.3383.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,653.97773.0070.9 %5.0610.21151.0675.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,683.82548.0079.6 %5.0534.15491.398.0 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,254.733,492.91-7.3 %0.0743.30798.82-7.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,388.691,583.00-14.0 %0.0382.42190.0050.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,509.952,986.0033.8 %5.01,353.66259.3580.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,033.692,680.0033.6 %5.0914.47356.0761.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,050.704,620.30-14.1 %0.01,028.56345.0466.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,714.16826.0069.6 %5.0591.17361.0038.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,937.84975.0049.7 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,970.53551.0081.5 %5.0667.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,604.10590.0077.3 %5.0458.0876.0083.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,430.962,391.0030.3 %5.0838.40424.6049.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร12,031.4728,625.00-137.9 %0.01,351.831,888.26-39.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,355.652,338.0046.3 %5.01,218.70454.2562.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร2,979.642,555.0014.3 %5.0705.27190.0073.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,038.747,359.10-4.6 %0.01,979.3740.8597.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,755.82784.0071.6 %5.0705.27256.9263.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,394.111,701.0049.9 %5.0857.39328.8061.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,949.592,650.0010.2 %5.0762.3495.0087.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,479.65849.0075.6 %5.0952.47377.4760.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,049.072,443.4139.7 %5.0534.1221.5196.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร27,980.451,729.0093.8 %5.0663.85300.2054.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร38,453.2218,018.2453.1 %5.0798.62613.1323.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,513.24903.0064.1 %5.0458.08110.9175.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,908.932,952.0024.5 %5.01,047.55460.9156.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,479.11407.0083.6 %5.0534.15180.2766.3 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,313.581,780.2046.3 %5.0838.41444.4247.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,437.821,166.0066.1 %5.0876.44166.1681.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,102.047,280.1620.0 %5.03,310.46352.1289.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,383.761,863.5083.6 %5.01,347.14201.4585.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร62,485.317,253.4288.4 %5.01,661.52614.7263.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,677.3514,032.48-200.0 %0.0428.2842.7290.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร8,424.714,724.6443.9 %5.0316.20137.8956.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร85,085.2526,064.0069.4 %5.0760.31293.4361.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย12,377.7711,550.006.7 %3.0605.61461.4123.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,332.0310,820.65-102.9 %0.01,651.771,292.0921.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,075.161,150.0062.6 %5.0667.23526.7721.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,027.40629.0079.2 %5.0458.09196.9257.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร21,212.506,511.0069.3 %5.04,937.365,744.00-16.3 %0.0
รวม 483,516 258,595 46.52 % 50,983 22,143 56.57 %