สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,210.532,536.2321.0 %5.02,119.7060.8897.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 354,740.3434,805.9936.4 %5.0168.38432.22-156.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,620.5227.0099.0 %5.0787.1978.4390.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.37170.9937.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่55,807.1410,646.1080.9 %5.0152.53134.5311.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,375.905,577.6024.4 %5.063.220.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่15,103.9112,421.1517.8 %5.097.30184.81-89.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่12,709.1714,194.32-11.7 %0.01,718.97195.4488.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,120.101,641.7947.4 %5.01,554.0885.7994.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,055.131.00100.0 %5.01,053.4174.4992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 833,807.9017,135.2049.3 %5.03,512.92481.6586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 117,247.349,046.9647.5 %5.05,419.81922.4583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 27,563.952,311.7069.4 %5.02,359.26913.9061.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 16,545.153,228.0050.7 %5.0355.7861.7582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 25,926.833,160.0046.7 %5.0336.7687.4074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง2,971.64458.0084.6 %5.0295.9849.9283.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,705.39762.0079.4 %5.0210.0759.7071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง779.09727.006.7 %3.0300.3561.1979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,772.09429.0088.6 %5.0350.9845.7287.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,287.21483.0085.3 %5.0479.82124.8074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง15,690.491,375.8091.2 %5.0323.15100.4368.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,005.881,022.0074.5 %5.0251.2894.7462.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด4,097.72792.0080.7 %5.0246.1919.3592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,677.64904.0075.4 %5.0277.13133.1851.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,522.93554.0084.3 %5.0403.9089.9977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,042.63831.0079.4 %5.0683.6654.8192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,464.47391.0091.2 %5.0456.580.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,413.17219.0093.6 %5.0457.2885.0481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,644.4675.0097.9 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,707.29256.0093.1 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,724.22243.0093.5 %5.0609.5733.0694.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,377.41454.0086.6 %5.0384.0181.1278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,779.34111.0097.1 %5.0678.93179.5573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,285.51331.0089.9 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,274.36264.0091.9 %5.0689.2357.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,260.87330.0089.9 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,134.083,522.0668.4 %5.01,485.39343.8276.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,450.592,257.5034.6 %5.01,215.35107.6991.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,629.061,812.0031.1 %5.0823.6166.0992.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,196.387,882.05-9.5 %0.01,460.25594.7059.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,953.269,975.00-25.4 %0.02,650.751,979.0125.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่10,533.413,011.8571.4 %5.01,034.39249.6675.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,731.581,030.0078.2 %5.01,585.86916.6142.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 910,966.791,844.0083.2 %5.01,896.5695.9594.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,342.241,562.0053.3 %5.0783.81678.0113.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 137,768.7247,274.52-25.2 %0.013,128.103,797.3071.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46833.0353.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,021.12417.0059.2 %5.0958.33290.4269.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,874.532,284.0053.1 %5.01,624.792,242.95-38.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,813.572,623.9545.5 %5.02,409.99791.0867.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,070.686,833.22-12.6 %0.02,544.53535.8678.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 34,408.4719,038.5244.7 %5.02,236.93548.9075.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,727.083,714.3421.4 %5.02,702.16336.5087.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,487.523,778.59-8.3 %0.0763.74907.03-18.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,713.095,392.8044.5 %5.03,411.392,198.0435.6 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,126.912,917.0029.3 %5.01,357.67597.5156.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,276.682,209.9348.3 %5.02,254.001,045.9053.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่14,441.6849,049.19-239.6 %0.03,392.87664.1980.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 13,336.4517,926.00-34.4 %0.05,682.136,359.90-11.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,095.828,833.00-44.9 %0.02,504.721,054.5057.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,225.69467.0085.5 %5.0996.36332.5066.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 10,919.633,148.0071.2 %5.01,604.920.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)10,977.7919,423.00-76.9 %0.03,367.14555.4383.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,030.683,089.5085.3 %5.0405.69166.5758.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)20,661.083,977.4080.7 %5.0206.232.8598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,293.22953.0071.1 %5.01,148.4915.7198.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่2,782.121,604.0042.3 %5.0920.30365.2360.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่5,422.853,560.0034.4 %5.01,737.99353.2479.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่16,622.2372,254.00-334.7 %0.02,251.421,346.6640.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,574.301,970.0070.0 %5.01,357.67424.6568.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่11,767.8012,767.50-8.5 %0.03,778.65123.6096.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่11,324.511,952.0082.8 %5.01,453.65225.1984.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,737.224,541.054.1 %2.01,319.63942.4028.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,102.123,327.0034.8 %5.01,936.59462.3776.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,726.403,938.2249.0 %5.02,024.13848.2358.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,299.746,230.00-44.9 %0.01,416.19139.0290.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่38,440.7117,966.0053.3 %5.01,215.42635.6647.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่16,683.9610,512.0037.0 %5.0845.24384.9554.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 126,348.24137,441.00-8.8 %0.02,527.763,732.00-47.6 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 51,927.6348,099.007.4 %3.51,609.50683.4157.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 514,882.6215,334.80-3.0 %0.03,488.832,083.0540.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,618.41680.0074.0 %5.0787.1986.7189.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,637.011,050.0077.4 %5.01,357.67573.7457.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,615.74400.0088.9 %5.01,205.54452.4862.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่10,095.3621,800.00-115.9 %0.02,689.69961.4064.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,522.266,567.60-45.2 %0.01,661.921,052.3636.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,021.077,035.01-75.0 %0.0973.00225.8676.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 686,615.224,833.9994.4 %5.01,730.21813.7853.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่7,002.252,400.0065.7 %5.04,345.78363.7991.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 141,905.315,160.0087.7 %5.02,545.65201.2792.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 245,540.82172.8999.6 %5.0348.221,182.42-239.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 316,345.726,748.3158.7 %5.02,178.44846.0761.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 465,913.5411,683.5982.3 %5.01,026.41551.7946.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 559,884.299,815.3783.6 %5.02,933.65890.1569.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 830,739.617,500.0075.6 %5.0413.31232.7543.7 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร22,388.5917,352.0022.5 %5.0468.28108.8576.8 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่31,289.1322,356.0028.6 %5.0474.95271.9842.7 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,044.0910,908.201.2 %0.5457.34387.1915.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่83,329.8526,568.0068.1 %5.02,036.58975.3352.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่53,416.8440,439.0024.3 %5.01,362.392,396.60-75.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง16,197.6911,833.0026.9 %5.01,154.40280.1175.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,782.911,645.0040.9 %5.0826.1237.8795.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง94,337.3011,197.3388.1 %5.01,539.31876.1743.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่33,832.6018,811.0044.4 %5.03,127.671,155.2663.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่6,660.226,901.83-3.6 %0.02,866.371,039.0963.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่33,020.9332,184.002.5 %1.01,775.25173.7590.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,507.091,543.0056.0 %5.01,649.3296.8294.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่84,369.7851,954.7838.4 %5.04,222.481,543.9063.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,479.264,645.00-3.7 %0.01,357.67894.4934.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,025.338,288.00-37.6 %0.02,524.08345.7986.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,645.904,062.00-11.4 %0.01,902.90184.3090.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,420.47592.0075.5 %5.01,718.2957,257.45-3,232.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,090.30870.0071.8 %5.0920.30289.6368.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 563,008.5340,281.0036.1 %5.021,826.3111,424.3547.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่82,742.0328,181.0165.9 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 1,945,213 1,131,947 41.81 % 219,183 155,664 28.98 %