สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,487.501.00100.0 %5.0449.23122.7472.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน52,941.6035,179.0133.6 %5.0103.60142.50-37.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,733.973,482.79-27.4 %0.0620.3461.1990.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน1,098.411,247.00-13.5 %0.0639.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน9,650.266,708.6030.5 %5.02,236.73431.4480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,436.141,468.0066.9 %5.0322.3662.4080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,515.79393.0088.8 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,520.20380.0089.2 %5.0187.1338.7379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,002.25545.0086.4 %5.0193.4644.1577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,628.37516.0085.8 %5.0276.9939.8485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,059.65378.0090.7 %5.0510.6622.4195.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง6,509.11251.0096.1 %5.0180.9647.2173.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,909.97105.0097.3 %5.0394.5149.2387.5 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,790.073,987.2016.8 %5.0455.4747.9489.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,467.463,545.4420.6 %5.01,038.72553.1646.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,703.841,812.0051.1 %5.0981.65446.5854.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,963.541,187.0059.9 %5.0639.36125.9580.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,833.01455.0083.9 %5.0366.8572.5180.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,019.632,308.0042.6 %5.0715.45531.7225.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,129.522,046.003.9 %1.5495.12150.5069.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,047.821,525.6262.3 %5.01,190.82856.9928.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,045.801,027.0074.6 %5.0943.6550.8094.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน14,719.7713,119.3510.9 %5.01,647.24222.6986.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,295.261,419.0056.9 %5.0829.55634.9223.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,769.563,498.00-97.7 %0.050.6649.462.4 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,021.97582.0080.7 %5.0677.4245.6093.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,741.65785.0071.4 %5.0544.31312.2742.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,136.362,504.0039.5 %5.0848.56243.3071.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,062.8013,148.43-159.7 %0.01,323.961,235.586.7 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน3,771.481,463.0061.2 %5.01,095.77424.8361.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,215.692,469.0041.4 %5.0810.53157.6180.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,878.968,905.62-82.5 %0.01,342.9848.2996.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,990.271,299.0067.4 %5.0715.45299.0458.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน5,032.822,306.8354.2 %5.0867.58179.5379.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,657.591,257.0065.6 %5.01,057.7475.6892.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,453.131,799.0747.9 %5.0943.64329.1765.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,829.252,597.5032.2 %5.0639.3940.2393.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,927.881,811.0081.8 %5.0458.37192.8557.9 %5.0
รจจ.ลำพูน 59,361.9262,435.88-5.2 %0.01,274.91554.5756.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,677.50809.0869.8 %5.0487.2648.9290.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,601.203,929.0014.6 %5.0753.48161.5078.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน2,992.922,727.008.9 %4.0582.34246.1557.7 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,854.516,126.0010.6 %5.01,381.01344.9075.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,305.361,648.8350.1 %5.0753.49133.0082.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,241.732,342.0027.8 %5.0753.48169.3577.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 114,448.309,010.6337.6 %5.01,062.75478.1955.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 238,667.819,932.6474.3 %5.01,446.42406.7671.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,844.793,364.0030.6 %5.0456.05256.7943.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน62,133.9443,922.7329.3 %5.01,319.15486.8963.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน57,097.767,656.4786.6 %5.0704.68331.1853.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 31,233.578,244.0073.6 %5.0606.57591.212.5 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,812.4410,299.2042.2 %5.0572.0676.0086.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,817.2613,181.00-34.3 %0.01,570.58154.0690.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,159.462,586.9037.8 %5.0753.48416.1244.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,336.34619.0073.5 %5.0449.23106.9876.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน35,191.329,374.0073.4 %5.03,965.293,494.8411.9 %5.0
รวม 573,777 325,720 43.23 % 45,921 16,848 63.31 %