สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,740.53714.0073.9 %5.0313.75112.7864.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,916.004,608.876.2 %3.0922.05219.5576.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี2,979.441,451.0051.3 %5.0503.7044.8391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,483.498,205.0147.0 %5.02,576.44428.4183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 222,775.6623,553.88-3.4 %0.04,337.68861.7480.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,809.425,677.502.3 %1.0480.9976.0084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,674.972,241.0052.1 %5.0277.8471.2574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,771.642,531.7046.9 %5.0511.4976.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,740.801,251.0078.2 %5.0506.36114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,478.19664.0085.2 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,997.731,787.0070.2 %5.0484.680.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,463.941,830.0066.5 %5.0294.6056.3380.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,624.341,223.0073.6 %5.0304.6456.3381.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,169.735,866.44-13.5 %0.01,169.26438.1762.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,934.977,284.10-47.6 %0.01,276.08463.3263.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,857.222,313.0052.4 %5.0979.10593.7539.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 14,280.863,230.9724.5 %5.0862.59661.2523.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,837.451,195.0068.9 %5.0503.81174.9365.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,889.98935.0067.6 %5.0370.5997.8473.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,141.743,347.6419.2 %5.0845.99554.6834.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์16,274.789,592.0041.1 %5.0442.65906.28-104.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,138.708,236.00-60.3 %0.01,723.11786.5054.4 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 18,347.72170,116.00-827.2 %0.06,117.62597.8290.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,204.907,542.00-44.9 %0.06,251.14868.4386.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,789.381,666.006.9 %3.0380.40103.6872.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,349.654,493.7116.0 %5.0975.41274.1271.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,532.472,278.0035.5 %5.0713.08362.4049.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,047.365,820.5017.4 %5.02,229.87136.8093.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,670.063,004.5218.1 %5.0750.91269.5364.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,121.541,362.0067.0 %5.0636.7686.1086.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,657.561,370.5062.5 %5.0500.01342.0831.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบ5,085.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ142.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,375.2525,860.00-381.1 %0.01,125.8942.8196.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,887.4810,875.0015.6 %5.01,456.56808.9544.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ409.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ246.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,621.623,238.6010.6 %5.0731.89242.9166.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,100.432,325.0043.3 %5.0788.94255.7267.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,804.382,011.9558.1 %5.0693.81238.8165.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,138.294,128.0019.7 %5.0674.8438.6994.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,132.668,140.0038.0 %5.0571.80481.6515.8 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี15,405.0716,175.09-5.0 %0.0356.26104.5070.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 183,402.19108,186.0041.0 %5.01,435.31568.9560.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ20,720.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,145.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,204.056,839.105.1 %2.51,321.39303.0377.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี19,160.4715,312.0020.1 %5.02,569.70494.0080.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,301.392,478.0060.7 %5.0865.01437.9549.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,858.3576,320.00-125.4 %0.01,963.34467.6676.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี10,307.923,685.0064.3 %5.0424.96305.1928.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 131,951.0712,700.0060.3 %5.01,184.12333.9671.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 216,468.2310,930.3233.6 %5.01,079.41503.7853.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)14,192.9411,844.0216.5 %5.01,766.18691.7260.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 75,485.5977,148.00-2.2 %0.01,378.74359.3673.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี17,207.5370,645.19-310.5 %0.0428.86104.5075.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,817.4819,440.00-409.2 %0.01,245.32650.5047.8 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี375,269.84149,940.0060.0 %5.08,627.151,007.9388.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0514.84212.8758.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,630.742,829.0122.1 %5.0731.89539.9226.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ700.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ134.80ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,195.2710,000.0052.8 %5.03,320.565,959.28-79.5 %0.0
รวม 1,078,621 946,442 0.00 % 73,736 25,085 0.00 %