สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,515.70549.0078.2 %5.0626.47190.2169.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง17,754.1214,155.0020.3 %5.068.18166.25-143.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,099.863,549.2030.4 %5.091.930.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,302.541,614.0051.1 %5.0930.7297.0489.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,835.961,216.0057.1 %5.0854.6649.3794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง15,254.3410,473.5231.3 %5.03,155.591,019.3567.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,165.212,148.0048.4 %5.0400.2752.2586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,164.23714.0082.9 %5.0335.0044.2986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,750.69343.0090.9 %5.0273.0631.0988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,300.79384.0088.4 %5.0223.1462.2572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,248.54250.0092.3 %5.0260.4660.2576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,264.27330.0089.9 %5.0484.4553.1889.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,160.67158.0095.0 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,572.67515.0085.6 %5.0459.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,228.41229.0092.9 %5.0240.7358.7375.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,184.18166.0094.8 %5.0449.994.0399.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,308.13413.0087.5 %5.0459.7352.3888.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,717.066,464.803.8 %1.51,634.311,690.05-3.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง6,031.041,985.0067.1 %5.01,588.49550.1965.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,996.011,477.0050.7 %5.0835.64553.8033.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 29,775.6813,666.22-39.8 %0.04,256.563,278.1523.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,449.0568.1697.2 %5.0645.48335.7648.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,085.552,372.0053.4 %5.01,501.181,040.2530.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,217.542,454.00-10.7 %0.0548.23807.50-47.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,946.66794.0083.9 %5.01,786.44601.5166.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,273.621,597.3251.2 %5.01,025.80317.3069.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,139.1810,512.99-29.2 %0.02,452.00433.2082.3 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง62,041.4992,273.00-48.7 %0.0362.58189.9547.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,875.705,007.08-29.2 %0.01,795.9538.0097.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,364.591,837.0057.9 %5.01,425.14557.6560.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง13,052.749,509.0027.1 %5.05,917.982,028.9065.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,008.522,729.2731.9 %5.02,142.540.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,801.311,705.0039.1 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,667.67690.0081.2 %5.0752.0134.2095.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,734.28791.0071.1 %5.0721.55450.9337.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,321.352,757.0017.0 %5.0513.84322.0537.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,253.8035,689.68-579.3 %0.01,596.281,750.18-9.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,601.503,818.0031.8 %5.02,118.33409.1780.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,255.531,625.0050.1 %5.0911.71353.7161.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,423.428,172.00-50.7 %0.01,389.18188.8086.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง18,568.9720,119.86-8.4 %0.01,806.52102.0094.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,711.271,151.0069.0 %5.01,139.90484.4857.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,432.091,450.0057.8 %5.01,101.87218.1580.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,684.132,498.0032.2 %5.01,215.96714.5141.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,684.382,114.0054.9 %5.01,177.93641.8045.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,697.743,010.0118.6 %5.0987.7775.8792.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง22,395.485,263.0076.5 %5.0601.92118.7580.3 %5.0
รจก.ลำปาง 50,336.7840,574.3319.4 %5.01,238.99750.1739.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 32,712.5427,800.7615.0 %5.01,047.37438.4458.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,126.735,380.0024.5 %5.0500.70283.1043.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,114.69764.0075.5 %5.0922.93143.2084.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,384.0487.0097.4 %5.0987.77227.4377.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง25,077.7510,631.0157.6 %5.01,793.07418.0076.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,438.111,151.0066.5 %5.0797.59197.7875.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,655.734,980.0011.9 %5.01,501.19542.2063.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,134.542,526.0038.9 %5.01,253.99417.1766.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,410.553,664.00-7.4 %0.0987.77413.7658.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,549.116,269.00-76.6 %0.0739.7372.7590.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง31,163.685,476.8482.4 %5.01,512.05239.0084.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 130,595.309,652.0068.5 %5.01,703.80364.1378.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 250,022.856,778.4886.4 %5.0662.80828.36-25.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 315,671.548,450.1946.1 %5.01,786.26443.7075.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง442.993,551.00-701.6 %0.0247.840.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง79,975.8752,768.0034.0 %5.01,938.15924.9052.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง48,254.9635,655.9926.1 %5.01,050.04437.0058.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง18,889.5211,168.0040.9 %5.0911.99591.2235.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง47,961.4013,472.0071.9 %5.0907.95485.9246.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน17,744.3015,425.0713.1 %5.01,058.40417.8760.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,979.2911,199.00-87.3 %0.02,385.851,427.8040.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,560.722,412.0032.3 %5.01,120.88636.2643.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,713.21995.0063.3 %5.0702.53191.9072.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง23,868.678,377.7364.9 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 835,103 570,016 31.74 % 88,477 39,586 55.26 %