สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,471.05495.0080.0 %5.0493.2060.7687.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,402.596,174.7034.3 %5.063.1355.9411.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,535.183,740.0017.5 %5.0816.49240.8870.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,965.511,482.0050.0 %5.0721.3777.7089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์21,090.6613,861.6134.3 %5.01,981.72577.1070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,903.47447.0088.5 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,839.02530.0089.0 %5.0211.7738.9581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,892.26540.0086.1 %5.0182.4750.3372.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,436.09381.0088.9 %5.0274.7845.4183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,420.82182.0094.7 %5.0264.4076.5971.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,447.83479.0086.1 %5.0323.48120.0562.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,919.21333.0091.5 %5.0451.5148.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,462.31273.0092.1 %5.0595.76102.0482.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,094.644,508.0765.6 %5.01,558.091,190.3923.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,529.69904.5064.2 %5.0617.40194.3368.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,460.292,119.0052.5 %5.01,063.67508.2052.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,385.131,534.0054.7 %5.01,467.91398.8772.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,934.651,134.0061.4 %5.0721.37310.0857.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,281.001,104.0051.6 %5.0455.16448.491.5 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,914.821,926.0067.4 %5.0798.761,084.95-35.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,370.031,916.0043.1 %5.0657.65309.5252.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,011.163,513.0049.9 %5.02,413.801,005.3858.3 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,616.292,507.3655.4 %5.0742.64360.1451.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,453.0110,888.01-28.8 %0.01,559.4094.0594.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)11,627.366,020.4248.2 %5.02,306.161,408.8538.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,592.291,308.0063.6 %5.0892.51396.1555.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,689.57396.0076.6 %5.062.2268.30-9.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,812.00532.0081.1 %5.0767.9588.6088.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,774.74530.4080.9 %5.0645.32343.8046.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,379.592,743.2975.9 %5.0873.52325.0362.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์14,811.963,822.0074.2 %5.01,900.701,117.6041.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,026.924,210.0040.1 %5.01,215.80663.1045.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,927.032,508.0077.0 %5.0854.50465.7845.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,041.577,365.4243.5 %5.01,558.09164.1789.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,835.821,017.0073.5 %5.01,006.61528.6647.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,680.072,237.0039.2 %5.01,025.64565.4544.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์28,799.833,888.0086.5 %5.011,389.38154.6598.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,297.04720.0078.2 %5.0797.43269.5566.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,022.813,500.0013.0 %5.0252.5640.5284.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,668.381,800.0083.1 %5.0759.42295.2261.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 40,203.2737,993.285.5 %2.5896.82422.7852.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,683.05744.0072.3 %5.0531.2177.3785.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,260.462,800.0014.1 %5.0759.42156.2879.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,895.081,160.5059.9 %5.0607.2933.3194.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,869.434,082.5516.2 %5.01,103.01338.4869.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,778.061,486.0068.9 %5.0836.72331.8960.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,918.554,258.4528.0 %5.0987.61190.9480.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์10,871.212,312.0078.7 %5.0359.97150.3358.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 128,996.0916,967.4141.5 %5.01,393.74294.5078.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 221,520.387,458.5465.3 %5.01,881.02242.6187.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,552.304,186.5036.1 %5.0796.44210.4173.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์66,397.9355,345.0016.6 %5.01,425.88948.4433.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์27,446.3828,381.00-3.4 %0.0873.78622.2528.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์168,713.5217,936.8889.4 %5.0742.43196.9473.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย80,565.957,648.0090.5 %5.0814.27528.4935.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์188,282.1118,066.2490.4 %5.02,364.53879.3762.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,704.282,691.0027.4 %5.0797.45240.6869.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,213.65879.0072.6 %5.0536.42107.6179.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์39,737.5910,311.0074.1 %5.05,136.943,616.1029.6 %5.0
รวม 974,433 328,277 66.31 % 67,895 23,883 64.82 %