สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน451.84775.00-71.5 %0.0587.7489.7884.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน24,420.7921,351.7212.6 %5.079.47197.86-149.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,626.341,413.0069.5 %5.0371.27193.1348.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,874.441,161.0059.6 %5.0758.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน14,344.285,307.2963.0 %5.01,653.98681.2958.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,153.74798.0080.8 %5.0318.9876.3076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา14,721.62604.0095.9 %5.0335.6480.7375.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,347.14146.0097.3 %5.0362.13121.8966.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น6,185.23201.0096.8 %5.0379.60119.8168.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,267.66338.0089.7 %5.0288.3774.3774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,765.19279.0092.6 %5.0195.8058.8170.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,548.68667.0081.2 %5.0310.4859.6980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,341.36219.0093.4 %5.0394.1595.9375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,260.05370.0088.7 %5.0330.4751.6184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,185.51417.0092.0 %5.0451.51118.8873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,811.34133.0095.3 %5.0422.71123.0270.9 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ3,389.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ464.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,489.494,291.914.4 %2.01,538.531,844.83-19.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,927.911,702.0065.5 %5.01,158.20847.9026.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,945.18959.0067.4 %5.0834.94328.4460.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,603.19646.0075.2 %5.0643.64217.2066.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,442.221,521.0072.1 %5.01,448.542,670.82-84.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน28,164.432,928.3089.6 %5.06,618.68593.7991.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ1,909.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,261.22ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,028.401,735.6342.7 %5.01,663.94792.1452.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5,508.217,862.35-42.7 %0.01,103.3442.7096.1 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร87,365.4286,778.470.7 %0.5959.76515.4546.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,203.651,323.0068.5 %5.01,120.18190.8683.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,487.371,120.0024.7 %5.072.5490.15-24.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,161.88699.0077.9 %5.0891.9940.2795.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,704.61384.0085.8 %5.0682.82295.0656.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,220.906,023.53-15.4 %0.01,557.532,052.19-31.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,498.633,871.0554.5 %5.02,945.70115.9896.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,189.201,313.5258.8 %5.0949.04265.5072.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,664.996,010.00-6.1 %0.01,386.3961.8795.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,835.221,301.1186.8 %5.0758.88209.1972.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,980.221,832.1054.0 %5.01,068.22315.3570.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,265.151,856.0064.7 %5.0968.03381.9560.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,492.921,653.0052.7 %5.01,006.09530.4147.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,389.741,195.0050.0 %5.0606.774.9499.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,274.821,330.0087.1 %5.01,043.03286.7972.5 %5.0
รจจ.น่าน 27,271.7419,750.8727.6 %5.0895.77984.31-9.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,511.23679.0073.0 %5.0606.75149.9475.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,083.731,453.1952.9 %5.0461.66197.3457.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,689.99665.0075.3 %5.0682.82194.1371.6 %5.0
สปส.จ.น่าน5,300.114,552.6714.1 %5.01,291.31177.9986.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,292.751,928.0055.1 %5.01,481.49283.6580.9 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,990.233,902.262.2 %1.0987.07492.0150.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 132,280.8916,221.2649.7 %5.02,665.34468.8082.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2302,413.699,619.3396.8 %5.02,162.36465.4378.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน64,400.3555,822.0013.3 %5.01,570.621,063.9532.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน25,827.49180.8099.3 %5.0996.589,721.95-875.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว59,031.0814,012.0076.3 %5.01,005.351,118.92-11.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ13,479.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,268.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบ1,151.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ419.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,675.491,500.0043.9 %5.0682.81214.2268.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 19,370.128,612.0055.5 %5.04,548.812,029.8555.4 %5.0
รวม 871,288 311,414 64.26 % 58,307 32,400 44.43 %