สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,269.90277.0087.8 %5.0445.94180.9559.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,297.164,691.0035.7 %5.046.38140.56-203.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,446.271,015.0058.5 %5.0356.00274.5522.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,647.28851.5067.8 %5.0692.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา9,908.837,944.9919.8 %5.01,833.59486.2973.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,613.64907.0074.9 %5.0309.6757.9181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,552.45641.0082.0 %5.0440.1076.5782.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,251.83452.0086.1 %5.0220.6315.4793.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,440.29281.0091.8 %5.0295.2242.4785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,378.47292.0091.4 %5.0448.5344.0990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,491.09291.0091.7 %5.0226.6242.6681.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,153.29159.0095.0 %5.0486.3662.1587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,129.47286.0090.9 %5.0479.0572.0685.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,338.102,193.4365.4 %5.01,244.101,577.95-26.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,687.79909.0075.4 %5.01,168.03446.5061.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,612.75761.0070.9 %5.0692.63285.2358.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,424.08899.0062.9 %5.0522.00265.2449.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,266.991,734.0046.9 %5.0901.81951.40-5.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,267.992,672.13-17.8 %0.0625.63417.5133.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,082.634,414.7445.4 %5.01,453.27469.3067.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,177.131,547.0051.3 %5.0958.86312.0467.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา10,220.046,617.1035.3 %5.01,434.26602.9758.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,539.111,633.7153.8 %5.01,012.16218.5078.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,412.43818.0042.1 %5.0455.732.8599.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,885.50634.0078.0 %5.0825.7587.1689.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,698.32548.0079.7 %5.0635.59280.9355.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,011.541,560.4248.2 %5.0825.75298.3463.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,201.672,091.5350.2 %5.01,339.18757.4243.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,541.582,245.0036.6 %5.01,072.95197.0781.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,944.74813.0072.4 %5.0749.68245.4267.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,074.66536.2689.4 %5.01,244.1045.9396.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,742.75685.0075.0 %5.0445.03273.3438.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,175.312,501.3621.2 %5.01,034.92575.6744.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,543.791,036.0070.8 %5.0863.78234.1472.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,230.983,256.00-0.8 %0.0844.76432.0648.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,590.602,232.0013.8 %5.0609.3155.3390.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา10,150.791,201.0088.2 %5.0867.21253.3670.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา28,718.463,151.3189.0 %5.0881.69196.2177.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,425.83547.0077.5 %5.0430.49187.0156.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,804.111,997.8728.8 %5.0673.61244.6963.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,566.65328.0087.2 %5.0578.54209.6663.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,849.503,011.7737.9 %5.01,187.05702.5040.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,344.471,091.0067.4 %5.0901.8138.7995.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,060.842,204.0028.0 %5.0768.70170.0177.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 121,270.075,708.1973.2 %5.01,189.20459.2361.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 229,789.317,207.6175.8 %5.02,096.11634.9969.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,232.363,757.00-16.2 %0.0297.70183.1038.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ7,624.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ437.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ44,496.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ485.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ19,047.028,800.0053.8 %5.0837.95633.4624.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้20,936.499,514.0054.6 %5.0636.21408.4335.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,720.0310,698.58-187.6 %0.01,773.99995.8743.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,659.50688.0074.1 %5.0711.65365.2848.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,323.12739.0068.2 %5.0540.51245.1254.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,321.527,704.2142.2 %5.03,941.693,548.6510.0 %5.0
รวม 312,471 128,775 58.79 % 45,554 20,005 56.08 %