สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,354.83441.0081.3 %5.0705.73112.2184.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย17,500.5214,023.0019.9 %5.073.96235.71-218.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย5,440.9611,127.80-104.5 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,222.352,916.009.5 %4.51,009.99204.1579.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,904.991,397.0051.9 %5.0876.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย9,758.5310,248.80-5.0 %0.03,196.831,168.6363.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,698.771,653.0055.3 %5.0370.0290.4575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,600.37374.0089.6 %5.0335.1192.9072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,261.92820.0074.9 %5.0399.8992.5776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,398.56866.0074.5 %5.0380.0866.1982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,571.79334.0090.6 %5.0544.2550.3790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,072.57499.0083.8 %5.0571.0263.0889.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,032.11300.0090.1 %5.0344.987.8497.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,571.79379.0089.4 %5.0419.3370.1083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,467.31492.0085.8 %5.0393.25116.7270.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,307.36386.0088.3 %5.0263.43109.1258.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,560.59377.0089.4 %5.0267.0641.8484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,298.56370.0088.8 %5.0261.2766.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,342.93370.0088.9 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,392.85226.0093.3 %5.0252.7115.1894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,560.59185.0094.8 %5.0439.3133.2592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,307.47420.0087.3 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย12,976.0538,905.89-199.8 %0.02,665.86665.6475.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน11,933.7011,665.592.2 %1.01,545.001,116.9627.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ10,393.3021,152.80-103.5 %0.01,589.001,440.689.3 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,988.437,966.500.3 %0.52,150.952,382.60-10.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,484.37869.5065.0 %5.0667.70227.3565.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,189.971,561.8062.7 %5.01,409.32907.8035.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,863.391,504.0061.1 %5.0914.90406.0055.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,874.192,060.0028.3 %5.0857.86196.6277.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,736.131,669.0055.3 %5.01,257.192,194.36-74.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,674.513,075.50-15.0 %0.0723.73508.5629.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,809.571,547.4467.8 %5.01,865.711,757.565.8 %2.5
ส.ป.ก. เชียงราย4,230.962,368.4444.0 %5.01,485.39778.1047.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 7,228.4518,286.77-153.0 %0.02,474.22176.0192.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,250.801,805.4044.5 %5.01,105.06621.7743.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)9,960.759,596.783.7 %1.54,349.051,370.4568.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,360.406,660.00-98.2 %0.090.450.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)8,557.20297.0096.5 %5.0496.550.01100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,900.03455.2184.3 %5.0876.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,573.81582.0077.4 %5.0705.73225.1568.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,424.594,009.00-17.1 %0.01,124.08294.2673.8 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,182.7233,076.90-435.0 %0.02,341.113,364.90-43.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,290.594,109.0022.3 %5.01,979.80523.4573.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,188.852,700.0015.3 %5.01,009.99463.6054.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย16,198.158,529.4347.3 %5.03,358.49187.1794.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย9,347.711,918.0079.5 %5.0724.75130.1582.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,790.351,684.3055.6 %5.01,162.11442.1462.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,693.711,466.0060.3 %5.01,238.18206.1583.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย6,879.327,033.53-2.2 %0.02,246.031,153.5948.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,418.032,568.8741.9 %5.0971.95150.1084.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,170.946,020.0046.1 %5.0503.83250.7550.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย194,979.9895,490.0051.0 %5.02,204.16854.0961.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,055.1557.0698.1 %5.0629.83106.7183.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,725.79244.0596.8 %5.01,117.42439.7360.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,053.231,288.0057.8 %5.0800.81422.7047.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย5,410.647,499.79-38.6 %0.01,523.42611.9559.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,090.051,089.2047.9 %5.01,371.29307.1677.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,759.254,662.20-24.0 %0.01,276.21329.4674.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,473.712,284.8069.4 %5.01,567.36278.6482.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)53,906.372,028.0096.2 %5.03,267.51570.8182.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 159,667.2812,027.0379.8 %5.02,665.21888.1566.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 226,358.178,384.4068.2 %5.02,691.15650.3975.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 318,577.307,112.4661.7 %5.02,719.43957.2764.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 423,287.297,054.3169.7 %5.01,948.921,053.3246.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย13,922.1637,769.00-171.3 %0.0808.91889.64-10.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย29,863.6626,760.0010.4 %5.01,022.27778.9123.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย128,269.9027,200.0078.8 %5.01,120.96722.0035.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย19,924.611.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย28,274.2210,860.0061.6 %5.0817.39591.8527.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง19,941.866,543.0067.2 %5.0851.18607.4428.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง89,175.851.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย11,997.5614,358.51-19.7 %0.02,421.372,124.2912.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,921.391,684.0042.4 %5.0971.96661.2032.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,791.841,277.0554.3 %5.0819.83257.9468.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 43,532.379,900.0077.3 %5.06,008.525,871.392.3 %1.0
รวม 1,079,158 538,924 50.06 % 96,214 44,888 53.35 %