สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,311.14555.0076.0 %5.0667.17219.7567.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,866.216,683.5043.7 %5.074.24131.42-77.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,232.392,537.0077.4 %5.081.78112.37-37.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน16,787.4713,977.2016.7 %5.0126.30150.35-19.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,415.051,903.0021.2 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,965.661,167.0040.6 %5.0252.2553.0379.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,001.941,349.0055.1 %5.0468.110.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน6,773.056,048.3010.7 %5.01,095.64428.3060.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,208.12527.0083.6 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,681.56260.0092.9 %5.0300.4247.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,442.67229.0093.3 %5.0394.900.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,925.45247.0091.6 %5.0552.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,413.96222.0093.5 %5.0697.8057.9591.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,538.692,487.0045.2 %5.01,117.04356.3668.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,125.183,161.0023.4 %5.0602.00143.4576.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,469.024,346.942.7 %1.01,085.52768.2029.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,293.351,695.9026.1 %5.0907.31126.7586.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,600.33896.0065.5 %5.0686.18153.4377.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,693.061,592.0056.9 %5.01,199.61316.7173.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,895.101,109.0061.7 %5.0838.31148.6482.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,358.86514.0078.2 %5.0686.18140.4579.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,334.152,285.0047.3 %5.01,522.881,231.6319.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,699.072,386.00-40.4 %0.0429.6134.7591.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,881.801,275.0067.2 %5.01,256.66408.2867.5 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,946.211,568.9660.2 %5.0914.37122.9086.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,455.357,356.48-112.9 %0.0990.44161.8683.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 59,985.6234,491.0042.5 %5.0462.38133.5071.1 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 31,026.206,982.9977.5 %5.0413.73175.4757.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,072.830.00100.0 %5.0990.44316.3568.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,826.981,053.8062.7 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,767.22518.0081.3 %5.0876.3438.0095.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,430.84605.0175.1 %5.0705.200.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,543.522,878.0018.8 %5.0933.37342.3063.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,283.3517,397.01-306.2 %0.01,408.791,761.55-25.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,558.694,340.004.8 %2.01,598.95609.9061.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน942.161,237.00-31.3 %0.0608.25486.7720.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,811.424,364.09-14.5 %0.0990.4487.4091.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,480.071,714.5181.9 %5.0781.26637.4518.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,154.982,488.0021.1 %5.0990.44639.2735.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,078.752,385.0022.5 %5.0838.31112.1786.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,307.011,270.0070.5 %5.0819.29210.2974.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,531.25826.0067.4 %5.0554.8621.4096.1 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน11,253.211,691.2085.0 %5.0340.13382.85-12.6 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21,400.5523,260.45-8.7 %0.0879.41540.6438.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,229.52681.0069.5 %5.0629.13206.8767.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,746.301,109.0059.6 %5.0838.3186.9689.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,550.59472.0081.5 %5.0686.18148.8278.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,122.072,961.475.1 %2.5990.44178.1282.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,829.661,063.0062.4 %5.0857.32242.6971.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,773.691,963.2629.2 %5.0544.1668.8387.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 111,525.839,059.3221.4 %5.02,100.76335.6384.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 220,997.619,669.9153.9 %5.02,254.801,349.1940.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,373.741,705.0088.1 %5.0238.21243.20-2.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน37,879.4910,124.4273.3 %5.0831.98455.0045.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง31,506.636,870.0078.2 %5.01,190.23260.9378.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,815.709,166.12-57.6 %0.01,999.551,708.3014.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,654.261,260.0052.5 %5.0819.29393.3352.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,383.32370.0084.5 %5.0610.11167.9772.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน37,746.277,685.0079.6 %5.03,759.984,113.57-9.4 %0.0
รวม 469,831 238,040 49.34 % 50,341 21,774 56.75 %