สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,863.96501.0082.5 %5.0263.99164.9037.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,831.793,246.1063.2 %5.066.79188.85-182.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,797.8311,541.70-6.9 %0.064.1445.1129.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,877.9510,836.00-122.1 %0.01,374.95243.3782.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,701.631,575.0057.5 %5.0919.490.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์45,026.3026,998.7040.0 %5.04,152.212,430.4041.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,245.261,944.7340.1 %5.0709.86565.2820.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,951.641,898.7335.7 %5.0309.03114.5262.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,878.68826.0071.3 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,556.03573.0077.6 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,556.09538.0079.0 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,734.932,131.0055.0 %5.01,255.46862.3431.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,020.141,154.0061.8 %5.0786.2883.5389.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,334.43867.0074.0 %5.0824.41614.7625.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,837.943,727.3836.2 %5.01,859.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,127.452,821.2445.0 %5.02,058.061,512.0626.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,852.023,167.10-11.0 %0.0667.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,723.482,610.8044.7 %5.01,470.951,227.5116.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,049.564,047.9019.8 %5.01,147.69343.5170.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,229.3317,470.00-70.8 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,384.357,555.41-2.3 %0.02,024.44778.0561.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)77,388.836,758.0091.3 %5.04,619.90596.0587.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,718.591,750.0052.9 %5.0900.47114.2887.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,406.928,829.4215.2 %5.03,824.371,593.1458.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,941.31906.0077.0 %5.01,071.6251.3395.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,174.98851.0073.2 %5.0791.55127.6483.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,604.793,391.865.9 %2.5976.54206.8178.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,775.4831,042.26-299.2 %0.01,680.131,564.536.9 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,451.565,988.0047.7 %5.04,207.95482.8488.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,981.466,489.0018.7 %5.02,516.831,205.4852.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,130.3613,735.62-92.6 %0.01,302.32155.1388.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,854.291,369.0064.5 %5.01,033.57374.8963.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,751.501,890.4049.6 %5.01,014.56674.7533.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,508.002,752.0021.6 %5.013,139.68172.3198.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,641.623,293.0029.1 %5.01,223.75678.5844.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,630.333,611.0035.9 %5.01,033.59307.7670.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์314,417.5924,824.6292.1 %5.0829.35380.5254.1 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์26,982.8212,230.6554.7 %5.0538.13309.9742.4 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 70,516.9973,137.01-3.7 %0.01,391.05938.4232.5 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,546.1817,365.00-50.4 %0.0568.90954.45-67.8 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,115.624,101.10-93.8 %0.0344.372.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,366.25984.0070.8 %5.0340.49124.6263.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,673.542,083.0043.3 %5.0900.47310.2765.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์27,194.1322,591.0016.9 %5.01,846.67222.4088.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,115.061,737.0044.2 %5.01,026.46394.1561.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,544.936,982.92-25.9 %0.01,432.92501.2765.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,505.133,094.9931.3 %5.01,337.83923.8930.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,669.063,266.7911.0 %5.0824.40113.3486.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์31,706.425,693.5082.0 %5.01,208.50119.9690.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 112,951.6221,348.60-64.8 %0.01,337.66236.8182.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 232,676.3310,461.1268.0 %5.01,300.09411.0868.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 328,302.9611,768.4158.4 %5.01,696.57658.4461.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์27,274.0513,078.9552.0 %5.03,853.84422.3889.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,774.525,702.6415.8 %5.0284.03228.3219.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์100,985.1270,042.0030.6 %5.01,874.57732.3460.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,207.7213,622.0038.7 %5.01,050.67333.4568.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์125,341.8660,195.0052.0 %5.01,014.32754.5225.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์22,009.361.00100.0 %5.0863.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์49,752.9815,831.9668.2 %5.0865.45898.14-3.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย35,028.921.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,229.3718,981.58-55.2 %0.02,352.122,387.89-1.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์14,497.6211,690.3319.4 %5.04,157.30573.8986.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 37,851.1824,780.0034.5 %5.01,243.42864.9330.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,995.701,008.0066.4 %5.01,140.2457.9594.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์91,820.0472,227.0021.3 %5.01,979.351,855.306.3 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,985.083,040.0023.7 %5.0995.55651.7034.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,780.771,598.0042.5 %5.0596.22542.089.1 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์32,927.6739,094.01-18.7 %0.04,815.123,006.0437.6 %5.0
รวม 1,471,287 771,251 47.58 % 104,336 38,022 63.56 %