สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,378.881,144.0051.9 %5.0452.83131.9270.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,586.804,317.86-20.4 %0.0623.97116.5081.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,150.311,200.0061.9 %5.0681.0350.4992.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี14,688.1212,180.0017.1 %5.02,356.99722.6869.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,481.40553.0087.7 %5.0340.2027.5391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,520.16283.0092.0 %5.0274.1757.3279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,781.78517.0091.1 %5.0221.5137.3483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,835.41318.0093.4 %5.0178.4956.8468.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,189.70423.0089.9 %5.0216.0054.7374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,796.27412.0089.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,548.69504.0085.8 %5.0524.09102.4280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,918.35529.0086.5 %5.0327.9251.9684.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,865.936,382.84-31.2 %0.01,080.35675.4437.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,641.653,143.0052.7 %5.01,023.30552.4446.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,929.24509.0082.6 %5.0680.99457.1932.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,978.89910.0081.7 %5.0680.99402.0141.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี3,388.251,760.0048.1 %5.0481.81725.80-50.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี4,910.483,031.4838.3 %5.0571.93462.9119.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,929.992,868.8841.8 %5.01,479.68608.5258.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,963.512,767.7760.3 %5.0688.74185.9973.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,364.889,265.351.1 %0.51,531.0447.3796.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,769.313,709.0335.7 %5.0833.64531.1136.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,483.921,213.0065.2 %5.0729.8760.9591.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,952.79835.0078.9 %5.0604.95309.3548.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,193.593,393.20-6.3 %0.0776.07372.3152.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี8,912.375,200.0041.7 %5.01,408.712,131.25-51.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,182.615,200.00-0.3 %0.01,099.37495.8354.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,946.414,811.00-21.9 %0.0814.13121.6885.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,465.245,307.0643.9 %5.01,836.76107.5194.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,067.221,827.0083.5 %5.0700.03167.2076.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,812.891,321.0065.4 %5.0814.13146.0282.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,245.671,880.0055.7 %5.0776.090.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,306.061,974.2054.2 %5.0768.18190.3175.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,259.111,800.0044.8 %5.0566.9242.8492.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,742.211,800.0083.2 %5.01,017.43171.0083.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี26,094.7126,783.90-2.6 %0.0655.71436.1233.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,296.81642.0080.5 %5.0733.8374.5989.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,324.631,053.0068.3 %5.0631.19239.1162.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,082.691,282.0090.9 %5.05,130.76152.0097.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,198.393,624.3630.3 %5.0833.14539.9735.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,280.301,730.0067.2 %5.0795.11256.6067.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,488.22306.2495.3 %5.01,289.5394.2392.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,405.2713,258.00-27.4 %0.01,598.441,278.8020.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 128,930.4110,201.2264.7 %5.0925.03631.9331.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,175.334,461.8513.8 %5.0311.4783.1673.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี59,165.6034,672.0041.4 %5.01,224.93387.9668.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี34,213.4230,853.109.8 %4.5838.851,668.14-98.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี17,670.1410,632.1339.8 %5.0701.69593.6015.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี9,488.7316,643.84-75.4 %0.01,766.321.0099.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,465.002,179.0051.2 %5.0883.17608.3531.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,504.17758.0069.7 %5.0452.82262.1942.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,223.5210,072.0041.5 %5.04,377.661,667.5061.9 %5.0
รวม 441,195 262,442 40.52 % 50,312 19,351 61.54 %