สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,490.03470.0081.1 %5.0472.3993.3180.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,136.644,378.0046.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,871.171,747.0039.2 %5.0719.61216.7769.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,280.221,940.0040.9 %5.0681.58107.4484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,572.475,324.7054.0 %5.02,069.75627.8569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,886.151,156.0076.3 %5.0390.9757.1185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,880.94570.0088.3 %5.0467.5131.3993.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,711.50462.0087.6 %5.0341.8360.3582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,483.84377.0089.2 %5.0253.3144.6182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,466.95759.0078.1 %5.0303.0534.0388.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,400.73700.4479.4 %5.0360.4746.9387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,804.38654.0082.8 %5.0268.9560.7177.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,729.51443.0088.1 %5.0364.720.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,257.256,669.84-56.7 %0.01,271.061,075.4015.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,630.081,590.0056.2 %5.01,080.91539.3150.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,050.991,484.0051.4 %5.0795.67311.5260.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 430,469.4728,958.965.0 %2.55,928.684,550.5023.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,445.081,726.0029.4 %5.0548.47242.2555.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,554.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0714.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,181.572,815.00-29.0 %0.0568.5295.6183.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,952.251,741.1464.8 %5.01,499.26857.9442.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,430.43500.0088.7 %5.01,328.12493.0062.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร7,570.2919,532.59-158.0 %0.01,746.47520.7370.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,719.536,783.27-82.4 %0.01,116.13138.6087.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,005.03344.0082.8 %5.068.9225.5762.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,437.86683.0080.1 %5.0871.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,073.31610.0080.2 %5.0719.61369.6048.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,062.273,007.001.8 %0.5525.40235.3855.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,207.028,404.74-61.4 %0.01,271.07516.6959.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,876.815,045.00-30.1 %0.01,042.88868.8316.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,386.282,192.0035.3 %5.0814.69227.3972.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,523.9921,500.73-38.5 %0.02,088.76358.4082.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,715.7611,965.0012.8 %5.02,181.384,334.50-98.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,931.861,763.0083.9 %5.0776.66461.6540.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,363.241,981.0041.1 %5.0833.72152.1281.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,129.551,747.0057.7 %5.0966.82188.9680.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,696.751,840.8050.2 %5.0947.79452.6052.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,040.762,687.0033.5 %5.0757.6498.3287.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร36,326.112,360.0093.5 %5.0932.14430.6453.8 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,705.49925.0065.8 %5.0567.4822.9896.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,226.471,249.0061.3 %5.0852.72196.3677.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,842.99946.0066.7 %5.0624.53274.2456.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,842.053,992.2617.6 %5.01,137.95438.6161.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,079.581,238.0069.7 %5.01,175.98347.8470.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,836.624,268.64-11.3 %0.0954.32201.7878.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 125,504.4111,459.4755.1 %5.01,625.06361.8577.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,181.349,340.0023.3 %5.01,772.241,078.3839.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)24,222.429,597.3960.4 %5.02,814.19690.2275.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,522.017,285.00-378.6 %0.0283.08507.21-79.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร70,951.564.80100.0 %5.01,510.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร22,403.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0906.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,711.4157,994.27-82.9 %0.0834.97312.5562.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี25,940.5620,112.0022.5 %5.0835.56552.9033.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,930.7615,314.6914.6 %5.01,876.35972.1848.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,219.401,516.0052.9 %5.0776.66448.0542.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 215,793.843,475.5578.0 %5.01,482.691,062.1028.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,583.79612.0076.3 %5.0605.51185.1669.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร15,127.817,080.3653.2 %5.03,151.512,030.3035.6 %5.0
รวม 510,421 313,323 38.61 % 57,876 28,610 50.57 %